การศึกษาเปรียบเทียบความหมายเชิงสัญลักษณ์เรื่องนกจากชาดก กับเอกสารต่างประเทศ

Main Article Content

Baranee Boonsong

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเปรียบเทียบความหมายเชิงสัญลักษณ์เรื่องนกจากเอกสาร
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ซึ่งเขียนโดยชาวต่างประเทศกับความหมายที่มาจากคุณลักษณะเรื่องนกในชาดก
โดยศึกษาจากนิทานชาดก 27 เรื่อง ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาคือทฤษฎีสัญญะวิทยา ผลการศึกษาพบว่า
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของนกที่พบมากในเอกสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ได้แก่ วิญญาณ ผู้ส่งสารระหว่าง
สวรรค์กับโลก และชีวิตนิรันดร ส่วนความหมายเชิงสัญลักษณ์ของนกที่ได้จากคุณลักษณะที่โดดเด่นเกี่ยวกับ
นกที่ปรากฏในนิทานชาดก คือ สติปัญญา ความดี และความระแวดระวังภัย ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ของนกในเอกสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์เช่นกัน แต่สอดคล้องกับความหมายที่ปรากฏน้อยครั้ง
สามารถอธิบายความสอดคล้องในระดับต่ำนี้ได้ว่าเกิดจากการการให้ความหมายโดยนัยเนื่องจากเอกสาร
เกี่ยวกับสัญลักษณ์แทบทั้งหมดจัดทำและรวบรวมโดยชาวต่างประเทศซึ่งมีภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากชาดกซึ่งเป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ดังนั้นหากคนไทยต้องการทราบความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ของคำที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย ควรมีการจัดทำความหมายเชิงสัญลักษณ์ของคำตามแบบ
ของไทยโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ความหมายที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในหมู่คนไทยซึ่งอาจ
นำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

Baranee Boonsong, Naresuan University

Head of Department of Folklore Philosophy and Religion

References

กรมศิลปากร. (2540). นิบาตชาดก เล่ม 1-6. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

กรมศิลปากร.

กรมศิลปากร. (2562). อิศปปกรณัม: วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย. นนทบุรี:

ณัฐภรเพลท.

กาญจนา แก้วเทพ. (2542). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โพรดักส์.

เฉลิม มากนวล. (2518). การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป. กรุงเทพฯ: หน่วย

ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.

ธรรมสภา. (2552). พระเจ้า 500 ชาติ (ฉบับสมบูรณ์) รวมชาดกจากพระไตรปิฎก45 เล่ม ครบสมบูรณ์

พระชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม.

พรหมา พิทักษ์. (2537). นัยแห่งสัญลักษณ์. กรุงเทพฯ: ต้นธรรม.

อรสรา สายบัว และคณะ. (2555). ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ ของโครงการวรรณกรรมอาเซียน.

กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์.

Bartlett, S. (2015). The Secrets of the Universe in 100 Symbols. New York: Chartwell

Books.

Biedermann, H. (1994). Dictionary of Symbolism. New York: A Meridian Book.

Chandler, D. (2007). Semiotics the Basics (2nd ed.). New York: Routledge.

Cirlot, J.E. (2002). A Dictionary of Symbols. New York: Dover Publications.

Cooper, J.C. (2015). An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. London:

Thames and Hudson.

Countrymeters. (2021). World Population. Retrieved 20 April 2021, from

https://countrymeters.info/en/World#religion

DK. (2008). Signs & Symbols. New York: DK Publishing.

Pinch, G. (2002). Egyptian Mythology. New York: Oxford University Press.

Random House. (2001). Webster’s College Dictionary. New York: Random House