การพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบบวิถีปกติใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

กุลวดี ละม้ายจีน
จักรวาล วงศ์มณี
เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ
ภูวดล งามมาก

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบวิถีปกติใหม่ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบวิถีปกติใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ภาคีที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวมายังพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจากการเป็นแหล่งข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อศึกษา
เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยตัดสินใจเดินทางด้วย
ตนเอง ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยเดินทางมาด้วยตนเองโดยรถยนต์ส่วนตัว และมีเพื่อนเป็นผู้ร่วม
เดินทาง จำนวน 2 คน ซึ่งความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง/ปี เดินทางแบบไป-กลับ ทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Instagram/Twitterและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่า 1,000 บาท 2) ศักยภาพการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบวิถีปกติใหม่ คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมด้านการจัดการความรู้ ด้านการจัดแสดง ด้านการจัดการเส้นทางเดิน
ด้านการจัดการการสื่อความหมาย ด้านการจัดการบริการ และด้านการจัดการความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ 3) การพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบวิถีปกติใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 8 ด้าน คือ 1) การจัดการการมีส่วนร่วม
2) การจัดการประสบการณ์ 3) การจัดการการแสดง 4) การจัดการเส้นทางเดิน 5) การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) การจัดการการบริการ 7) การจัดการการตลาด และ 8) การจัดการความปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการท่องเที่ยว. (2563). การท่องเที่ยวโดยชุมชน : ทางเลือกใน

การท่องเที่ยว “วิถีปกติใหม่”. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2563,จากhttp://www.dot.go.th

กฤษฎา ตัสมา. (2560). การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์,

(1), 70-84.

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2556). ระเบียบวิธีวิจัย : หลักการและแนวคิด เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย.

(พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

นุจนาถ นรินทร์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. ในชีวบรรณาธิการ

(บ.ก.) เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560. น.1388-1394.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ไปรยา ท้าวอาจ, วีรานันท์ ดำรงสกุล และนันธิดา จันทรางศุ. (2562). แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชน:

กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. เอกสารการประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร. น. 321-336.

พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ, กัมปนาท บริบูรณ์ และสุมาลี สังข์ศรี. (2560). การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

และศิลปะ, 10(2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560, 861-878.

ศรีศักร วัลลิโภดม. (2559). พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2563,

จาก https://lek-prapai.org/home/view.php?id=631.

ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และรุ่งเรือง ทองศรี. (2564). การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลต่อการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทย. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.

(8), สิงหาคม 2564, 405-416.

ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ และอริยา พงษ์พานิช. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการเดินทางท่องเที่ยว

ไทยแบบปรกติใหม่. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1) (มกราคม –

เมษายน 2564), 12-24.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (2563). พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2563, จาก

https://db.sac.or.th/museum/search/listview?keyword=&province=48&exhibit=&page=2&per-page=10

สายชล ปัญญชิต. (2562). พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: บทบาททางศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน.

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 23(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562),

-128.

สุภางค์ จันทวานิช. (2543). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.

Conbach, L. J. (1984). Essential of Psychology and Education. New York: Mc–Graw Hill.