กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ ในผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Main Article Content

ขจรจิตร์ ธนะสาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ
ในผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน เริ่มต้นจากวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์สถิติT-test, One-Way ANOVA และ
Multiple Regression และวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุ จำนวน 3 ท่าน
ผลการศึกษา จากแบบสอบถาม พบว่า 1) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60–64 ปี อาชีพค้าขาย
และเจ้าของกิจการ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีสถานภาพสมรส และอาศัยอยู่กับคู่สมรส
และบุตร และ 2) พฤติกรรมการซื้อ ส่วนใหญ่ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ เหตุผลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ
ร่างกาย ความถี่ 1-2 ครั้ง ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง และสื่อบุคคลมีอิทธิพล ในส่วนผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ และลักษณะครอบครัว ให้
ความสำคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2) พฤติกรรม
การซื้อได้แก่ เหตุผล ความถี่ ค่าใช้จ่าย และสื่อที่มีอิทธิพล ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน ผลิตภัณฑ์
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กชกร ธัชวดีกิตติฤกษ์, ณัฐพันธ์ แก้วสุรพล และหัสมร เพ็งมาน. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา.

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 12(1) มกราคม – มิถุนายน 2563,

-82. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ecbatsu/article/view/238287/164541

ญดาณัฎ โชติวิจิตร และกันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์. (2560). กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพ ประเภทโปรตีนหางนมในเขตภาคกลางของไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น

(2) เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560, 49-61. https://so01.tcithaijo.org/index.php/FEU/article/view/68227/71371

นันฑริกา เครือสา. (2563). พฤติกรรมการซื้อสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจResearch Conference, Vol 15 No (2563), 206 -220

https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/rgrc/article/view

ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา และคณะ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้สูงอายุในร้าน

สะดวกซื้อตำบลจอหออำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. Journal of Business Administration

the Association of Private Higher Education Institutions of Thailand Vol. 7(2) (2561):

กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, 155 – 168.

http://www.vu.ac.th/apheitvu/journal/v7n2/10_Pamorn%20Sakullertwattana.pdf

เยาวภา ปฐมศิริกุล. โชติรัส ชวนิชย์. เริ่ม ใสแจ่ม. และ รัฐพล สันสน. (2560). พฤติกรรมการซื้อ และโอกาส

การตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า และรองเท้าของลูกค้าผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารสมาคม

นักวิจัย 22(1) มกราคม - เมษายน 2560, 178 -192 https://so04.tcithaijo.org/index.php/jar/article/view

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). ตลาดผู้สูงวัย ขุมทอง SME ไทย . ธนาคารกสิกรไทย .

ศิริวรรณ ยังอยู่ และปริญญา บรรจงมณี. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 11(2) เมษายน - มิถุนายน 2560, 210-

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/72389/71381

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2560). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จำกัด.

สุทธาภา อมรวิวัฒน์. (2012). เจาะเทรนด์การบริโภคของ ASEAN. Retrieved from SCB Economic

Intelligence Center: https://www.scbeic.com/th/detail/product/672

อุตสาหกรรมสาร. (2560). ธุรกิจผู้สูงอายุโอกาสของอนาคต. วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ฉบับเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน

อรวรรณ อู่ยิ่ง และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา. (2562). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

รองเท้าเพื่อสุขภาพ สำหรับคนวัยกลางคน. วารสารวิจัย และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

(48) เมษายน – มิถุนายน 2562, 13 – 21 https://so05.tcithaijo.org/index.php/researchjournal-lru/article/view/152022/144225

Armstrong, G., & Kotler, P. (2007). Marketing: An Introduction. (8

th ed.) New Jersey: Pearson

Ali, Tabassum & Ali, Jabir. (2020). Factors affecting the consumers’ willingness to pay for

health and wellness food products. Journal of Agriculture and Food Research. 2.

10.1016/j.jafr.2020.100076.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. (15th global, Ed.) Edinburgh: Pearson

Education. United Nations Population Fund. (2012). Ageing in the twenty-first century: A

celebration and a challenge. New York: Author