นโยบายการแก้ปัญหาคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาประเทศไอร์แลนด์

Main Article Content

Rapee Tapta

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์และปัญหาคนไร้บ้านในประเทศไอร์แลนด์ และ 2) นโยบายการแก้ปัญหาคนไร้บ้านของรัฐบาลไอร์แลนด์ วิธีการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร รายงานประจำปีของรัฐบาล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของคนไร้บ้านในประเทศไอร์แลนด์ ระหว่าง ปี 2018-2022 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผ่านกระบวนการค้นหาแก่นสาระ (Thematic analysis) แล้วนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์


ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์และปัญหาคนไร้บ้านของประเทศไอร์แลนด์ จำนวนคนไร้บ้านภายในประเทศนั้นไม่มีความยั่งยืนในการลดลง โดยในปี  2021 จำนวนคนไร้บ้านลดลงจาก 10,000 คน เหลือเพียง 7,991 คน ต่อมาจำนวนคนไร้บ้านได้กลับเพิ่มขึ้นไปถึง 10,000 คนอีกครั้งในเดือนเมษายน ปี  2022 เนื่องจากรัฐบาลให้ความสนใจกับการจัดหาบ้าน/ที่พักอาศัยให้แก่ผู้ไร้บ้านเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยสาเหตุของการกลายเป็นคนไร้บ้านด้านอื่น ๆ  เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาการติดสารเสพติด จึงทำให้การลดลงของคนไร้บ้านภายในประเทศเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในระยะยาว 2) นโยบายการแก้ปัญหาคนไร้บ้านของรัฐบาลไอร์แลนด์ มีทั้งหมด 5 นโยบาย โดยแบ่งเป็น 3 นโยบายระดับชาติ และ 2 นโยบายระดับท้องถิ่น นโยบายทั้งหมดมีเป้าหมายหลักเพื่อ “ส่งมอบ” และ “ควบคุมราคา” บ้าน/ที่พักอาศัยภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนไอร์แลนด์ทุกคนมีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาคนไร้บ้านให้หมดไป โดยทุกนโยบายมุ่งเน้นไปที่การสร้างบ้าน/ที่พักอาศัยใหม่จำนวนมากในทุกปี ตั้งแต่ ปี 2018 ถึง ปี 2030 และรัฐบาลได้ทำการซื้อบ้าน/ที่พักอาศัยจากภาคเอกชน เพื่อให้รัฐบาลมีอำนาจด้านอสังหาริมทรัพย์เหนือตลาดและสามารถควบคุมราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด นอกจากนี้รัฐบาลไอร์แลนด์ยังมีเงินสนับสนุนและมีบริการสินเชื่อกู้ยืม สำหรับประชาชนผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดคนไร้บ้านรายใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต และเพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน รัฐบาลควรพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งลดหน่วยงานและกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนลงเพื่อประหยัดงบประมาณ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bill Edgar. (2009). European Review of Statistics on Homelessness [pdf file]. Retrieved 16

May 2022, from https://www.feantsaresearch.org/download/6-

pdf

Cillian Sherlock. (2022). Number of homeless has risen by 23% since last year

Retrieved 16 May 2022, from

https://www.rte.ie/news/ireland/2022/0429/1295183-homeless-ireland-latest/

Department of Housing, Local Government and Heritage. (2021). Homelessness.

Retrieved 17 May 2022, from https://www.gov.ie/en/publication/76fb5-

homelessness/

Department of Housing, Local Government and Heritage. (2022). Rebuilding Ireland Home

Loan Scheme Retrieved 18 May 2022, from

https://www.gov.ie/en/service/f749a-rebuilding-ireland-home-loan-scheme/

Department of Housing, Local Government and Heritage. (2020). Homelessness Financial

Report End of Year 2018 - Dublin [pdf file]. Retrieved 20 May 2022 from

https://assets.gov.ie/110444/18c78f0b-da9a-4526-a504-16f5ceadf8d5.pdf

Department of Housing, Local Government and Heritage. (2020). Homelessness Financial

Report End of Year 2019 - Dublin [pdf file]. Retrieved 25 May 2022 from

https://assets.gov.ie/110419/7e3824e4-b082-4cd5-8ace-c39adf358942.pdf

Dublin Region Homeless Executive. (2019). Reported reasons for family homelessness in

the Dublin region : July to December 2018 [pdf file]. Retrieved 27 May 2022 from

https:// www.homelessdublin.ie/content/files/Reported-reasons-for-familyhomelessnessin-the-Dublin-Region-July-to-Decemember-2018.pdf

Dublin Region Homeless Executive. (2019). The Homelessness Action Plan Framework for

Dublin, 2019–2021 [pdf file]. Retrieved from

https://www.homelessdublin.ie/content/files/Homelessness-Action_Plan-2019-

pdf

Sullivan Eoin O . “Ending Homelessness in Ireland: Ambition, Adversity, Adaptation?,”

European Journal of Homelessness (serial online). 10(2), (December

, 11-39.

Focus Ireland. Latest Figures on Homelessness in Ireland. (online) 2022

Retrieved 16 May 2022, from https://www.focusireland.ie/resource-hub/latestfigures-homelessness-ireland/

Fondation Abbé Pierre, FEANTSA. (2020). Fifth overview of housing exclusion in Europe

[pdf file]. Retrieved 16 May 2022, from

https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_G

B.pdf

Government of Ireland. Housing Act, 1988. (online) n.d. Retrieved 16 May 2022, from

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1988/act/28/section/2/enacted/en/

html#sec2

Government of Ireland. (2021). Housing for All: A New Housing Plan for Ireland [pdf file].

Retrieved 16 May 2022, from https://assets.gov.ie/197237/29edec3e-6664-4e62-

b2-af2e77f2f609.pdf

Holly Morrin. (2019). A profile of families experiencing homelessness in the Dublin Region:

−2018 families [pdf file]. Retrieved 18 May 2022, from

https://www.homelessdublin.ie/content/files/ A-profile-of-families-experiencinghomelessness-in-the-Dublin-Region-2016-2018- families.pdf

nstitute of global homelessness. (2019). State of Homelessness in Countries with

Developed Economies [pdf file]. Retrieved 17 May 2022, from

https://www.un.org/development/

desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/05/CASEY_Louise_Paper.pdf

Invisible People. Homelessness : Why Are People Homeless in America?. (online) n.d.

Retrieved 15 May 2022, from https://invisiblepeople.tv/category/learnmore/homelessness/?gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvorF_yrU-zLX-9plk_CkbnBDd1zRumz1QvajfHfMh2gi32on17zQUxoCjL0QAvD_BwE

Kangas, Olli. and Kalliomaa-Puha, Laura. (2019). ESPN Thematic Report on National

strategies to fight homelessness and housing exclusion – Finland, European Social

Policy Network (ESPN). Brussels: European Commission.

Daly Mary. (2019). ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness

and housing exclusion – Ireland, European Social Policy Network (ESPN). Brussels:

European Commission.

National Alliance to End Homelessness. State of Homelessness: 2021 Edition.

Retrieved 15 May 2022, from https://endhomelessness.org/

homelessness-in-america/homelessness-statistics/state-of-homelessness-2021/

Olukoju Femi. (2017). Causes of homelessness and ways to end and prevent

homelessness [pdf file]. Retrieved 16 May 2022, from

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138090/Olukoju.pdf?isAllowed=y&s

equence=1

Rebuilding Ireland. (2016). Action Plan for Housing and Homelessness [pdf file]. Retrieved

May 2022, from

https://www.ipav.ie/sites/default/files/rebuilding_ireland_action_plan_for_

housing_homelessness.pdf

Rebuilding Ireland. (2016). Strategy for the Rental Sector [pdf file]. Retrieved 15 May

, from https://www.rtb.ie/images/uploads/general/strategy-for-the-rentalsector.pdf

Ridgway, P. and Zipple, A. M. (1990). The paradigm shift in residential services: From the

linear continuum to supported housing approaches. Psychosocial Rehabilitation

Journal 13, 11-31.

Shelter England. 280,000 people in England are homeless, with thousands more at risk.

Retrieved 15 May 2022, from https://england.shelter.org.uk/media

/press_release/280,000_people_in_england_are_homeless,_with_thousands_more_

at_Risk

Stephen Gaetz. (2010). The Struggle to End Homelessness in Canada: How we Created

the Crisis, and How We Can End it. The Open Health Services and Policy Journal,

, 21-26

The Housing Finance and Development Centre of Finland, ARA. (2021). Report 2021 :

Homelessness in Finland 2020 [pdf file]. Retrieved 15 May 2022, from

https://www.ara.fi/download/noname/%7B0D67A61D-7980-467C-8346-

DB5768DD2%7D/166447

Tsemberis, S.J. (2010). Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for

People with Mental Illness and Addiction. Minneapolis: Hazelden.

United Nations. Homelessness and human rights : Special Rapporteur on the right to

adequate housing. (online) 2021 Retrieved 16 May 2022, from https://

www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/homelessness-and-human-rights

Geertsema, Volker Busch- et al. (2010). “Homelessness and Homeless Policies in Europe:

Lessons from Research,” In : European Consensus Conference on Homelessness;

pp.9-10 December 2010; FEATSA