วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครเพลง เรื่องโทนรัก

ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม; จินตนา สายทองคำ, ศุภชัย จันทร์สุวรรณ

98-109

รูปแบบการสื่อสารทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน ภายในหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา สถานีตำรวจในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย

ทัชชกร สัมมะสุต; ปิยะดา อุกะโชค, วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, วราภรณ์ ด่านศิริ, บุศยรินทร์ กองแก้ว

245-257

ความตั้งใจและคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทรงสิริ วิชิรานนท์; อรุณี อรุณเรือง, ภาวินี อุ่นวัฒนา, กฤตพร ชูเส้ง

329-341