มุมมองความเข้าใจสู่การก้าวเข้าตำแหน่งงานระดับใช้ทักษะปฏิบัติงานโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม : บาร์เทนเดอร์และซอมเมอลิเยร์

Main Article Content

ฉัตรมณี ประทุมทอง
เกิดศิริ เจริญวิศาล

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมบริการมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจหลักที่มีรายได้จากแขกที่เดินทางท่องเที่ยวและต้องการเข้าพักยังที่พักประเภทต่าง ๆ เป็นรายได้อันมหาศาลในแต่ละปี ซึ่งองค์ประกอบที่ทำให้เกิดรายได้จากอุตสาหกรรมบริการภาคธุรกิจโรงแรมนั้นก็คือบุคลากรในงานบริการ บทความวิชาการนี้จะกล่าวถึงบุคลากรวิชาชีพด้านงานโรงแรม ซึ่งตลอดมาสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในวิชาชีพด้านการโรงแรมทั้งภาครัฐและเอกชน มีแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานด้านงานบริการ ทั้งนี้สถาบันควรตระหนักถึงการปลูกฝังสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการก้าวเข้าไปเติบโตในตำแหน่งงานระดับใช้ทักษะปฏิบัติงานให้มากขึ้น ภายใต้หลักสูตรเน้นให้มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ดังนี้ 1) ความเข้าใจในตำแหน่งงาน 2) การรู้ตัวตนของตนเอง 3) แรงจูงใจในงาน และ 4) การเลือกและตัดสินใจเข้าสู่ตำแหน่งงาน จากการวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม พบว่า ความต้องการแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่เป็นมาตรฐานเฉพาะด้านสู่ตำแหน่งระดับใช้ทักษะปฏิบัติงานนั้นยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม มุ่งเน้นที่ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์และซอมเมอลิเยร์


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจละสังคม. (2560). การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน

ในประเทศไทยช่วงปี 2560 – 2564. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565, จาก

http://eng.rmutsv.ac.th/file/AC/2562_7.pdf

กรมการจัดหางาน. (2563). แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 -2565 กรมการจัดหางาน.

สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565, จากhttps://www.doe.go.th/ prd/assets/upload

/files/bkk_th/ e573fb975cdca2c268b4c72b42c2684a.pdf

กรมอนามัย. (2536). สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความหมายของลักษณะสภาพแวดล้อมในการทำงาน.

สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565, จาก https://kakanan.weebly

.com/3626361636343614364936233604362136573629361736513609358536343619

html.

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์. (2555). การโรงแรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ธารีทิพย์ ทากิ. (2556). การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

นพอนันต์ เพียรมั่นคง. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษา นักศึกษาสาขาการจัดการ

การบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ.

ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7, ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ.

พิชญ์สินี มะโน. (2562). บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) คู่มือออกแบบชีวิตด้วย : Design

Thinking Designing Your Life: Design Thinking. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 18(3),

(กันยายน – ธันวาคม) 95

เมทนี มหาพรหม. (2560). แนวทางการปรับตัวของบาร์เทนเดอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนใน

ทัศนะของผู้ประกอบการ. (Doctoral dissertation, มหาวิทยาลัยพะเยา).

ราตรีญา ขาวกลิบ. (2561). มาตรฐานอาชีพของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจ

โรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 4(2),

(มิถุนายน – กันยายน 2561) 104.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. (2557). มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2557. กรุงเทพฯ: สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์กรมหาชน).

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง. (2555). การพัฒนาแนวทางการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในภาคกลาง (รายงานผลการวิจัย).

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย. (2551). แนะแนวอาชีพ. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565, จาก

http://www.cr-emp.com.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2565). ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่

/2565. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565, จาก

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5176&filename=QGDP_report

อรรธิกา พังงา. (2553). การจัดการและการปฏิบัติงานส่วนหน้า. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง และคณะ. (2563). การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ THE LESSON

LEARNED FOR LIFELONG LEARNING IN HUMAN. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(2), (พฤษภาคม – สิงหาคม) 152-162

Ben Dewald, B.W.A. (2008). "The role of the sommeliers and their influence on US

restaurant wine sales". International Journal of Wine Business Research, 20(2),

pp. 111-123.

Burnett, B. and Evans, D. (2018). Designing Your life: How to build a well-lived, Joyful

life. Bangkok: Bookscape.

George Herbert. Mead. (1934). Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press

Holland, John L. (1973). Making Vocational Choice: A Theory Career. New Jersey:

Prentice-Hall.

Popenoe, D. (1993). Sociology (9th ed). New Jersey: Prentice Hall