การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในยุคชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

NANTIPA NOOPHAT

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อมัลติมีเดียประเภท วีดิโอช่วยสอน (Video Assisted Instruction) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ก่อนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที


ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 80.06/82.78 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อยู่ที่ระดับมาก (X = 4.20)


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิติยา พรหมสอน. (2559). รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สร้างสรรค์นิทานแอนิเมชันคำขวัญปทุมธานี

ตามจินตนากรด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี. สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ.

โกเมณ ดกโบราณ. (2560). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับ บุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

จรรยา สิงห์ทอง. (2538). การวัดการเปลี่ยนแปลตามทฤษฏีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม. วารสารการวัดผลการศึกษา. 27(79), 8-9.

ณัฐกร สงคราม. (2554). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์. (2564). การศึกษาสถิติและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ

งานบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม. (รายงานการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขตนครปฐม.

รภิพร สุริยะรัตนพรหม และคณะ. (2561). การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,

(1), 161-174.

สริญญา เด่นสุมิตร. (2560). การพัฒนาวิดีโอสื่อการเรียนรู้เชิงบันเทิง (Edutainment) เรื่องการสนทนา.

ภาษาอังกฤษสำหรับการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/3

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์. สื่อค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563, จาก http://academicptc.

panyapiwat.ac.th/library/index.php/2018-08-08-07-13-04/category/90-teacher-inno-

-con?download=1229:teacher-inno-2560-con-02

สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และคณะ. (2559). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี

ความจริงเสริม. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 3(2), 58-64.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.

กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

อัจฉรา บุญวงศ์ และคณะ. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง - พูด

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 27(2), 49-63.

Jadal, M.M. (2011). A Study of Effectiveness of the Audio-Visual-Aids in Teaching and Learning of

English at Primary Level in Z.P. Primary Schools of Solapur District. Indian Streams Research

Journal, 1. Retrieved 10 November 2021, from http://journals.melta.org.my/index.php/tet-

/article/view/362

Ken Paterson. (1995). Grammar Spectrum One: Elementary. London: Oxford University Press.

Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. In Archives of Psychology (pp.

-55).

Simhachalam Thamarana. (2016). Use of Multimedia Technologies in English Language

Learning: A Study. International Journal of English Language Teaching, 4(8), 15-30.