แนวทางการพัฒนาจรณทักษะ (Soft Skills) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Main Article Content

ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์

บทคัดย่อ

จรณทักษะ (Soft Skills) เป็นทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงาน ไม่ว่าอาชีพใดก็ตามในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบริษัทต่างๆ ก็ให้ความสำคัญกับแรงงานยุคใหม่ที่เข้ามาทำงานในองค์กร จะต้องมีจรณทักษะซึ่งเป็นทักษะเกี่ยวกับบุคคล (People Skills) และแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ จรณทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal Soft Skills) และ จรณทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Soft Skills) ในบทความนี้ได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาจรณทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal Soft Skills) ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การจัดการเวลา การจัดการความคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ภาวะผู้นำ จริยธรรมในการทำงาน  การเรียนรู้ด้วนตนเอง การบริหารอารมณ์ และทักษะการปรับตัว และ จรณทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Soft Skills) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคม การทำงานแบบทีม และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจรณทักษะ (Soft Skills) ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ต่อความต้องการขององค์กรช่วยผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรนั้นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลไปในทิศทางบวกและบรรลุเป้าหมายขององค์กรในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

คมกริช บุญพรม และประยุทธ ชูสอน. (2562). ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นําด้าน SOFT SKILLS ของผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนชายขอบ. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร, 7(26), 178-187.

ฐิติกร จันทพลาบูรณ์, ณัฏฐญาณีจันทพลาบูรณ์และปรีชา พินชุนศรี. (2563). การเรียนการสอนออนไลน์

เสริมการพัฒนา Soft Skills ในชั้นเรียน. PIM 10th National and 3rd International

Conference 2020, 257-269.

ณัฏยา ภาระโข และวัลลภา อารีรัตน์. (2559). ทักษะภาวะผู้นําด้าน SOFT SKILLS ของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. วารสารศึกษาศาสตร์

ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(2), 41-47.

ปกรณ์ โปรยรุ่งโรจน์และณกมล จันทณ์สม. (2563). ปัจจัยด้านจรณทักษะ (Soft Skill) ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร. วารสารรัชต์

ภาคย์, 15(42), 177-128.

ปรัชญาพร ทองประสิทธิ์, สักรินทร์ อยู่ผ่อง และอัคครัตน์ พลูกระจ่าง. รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์

โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ. คณะพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Journal of Humanities

and Social Sciences Thonburi University, 14 (2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563), 97-108.

มารุต พัฒผล. (2558). เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชา สัมมนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด. จาก

http://www.curriculumandlearning.com/upload/Coaching/แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการ

รู้คิด_1544292343.pdf

ละเอียด แจ่มจันทร์, สุภัจฉรี มะกรครรภ์ และสมฤดี กีรตวนิชเสถียร. (2562). การพัฒนาซอล์ฟสกิลของ

นักศึกษาพยาบาล:การเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา. วารสาร

พยาบาลสาธารณสุขปีที่, 33(2), (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562), 130-140

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2562). Soft Skills to Master. จาก

www.curriculumandlearning.com

วีระพงษ์ อาตมา. (2562). ซอล์ฟสกิล (Soft Skills) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทเอกชน กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. จาก

https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-9/6214155038.pdf.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2565). Soft Skills. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2565, จาก

http://legacy.orst.go.th/?printing http://legacy.orst.go.th/?s=soft+skill

Baron, Robert A. (1989). Psychology The Essential Science. Boston: Renslaer Polytechnic

Institute.

Beardmore, K. W. (2019). Soft Skills: Old & New. (Doctoral Dissertation, University of

Kentucky, United Kingdom) Retrieved from

https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=epe_etds

Bora, B. (2015). The essence of soft skills. International Journal of Innovative Research

and Practices, 3(12), 7-22.

Denison, Daniel R. (1990). Corporate Culture and Organization Effectiveness. NewYork :

John Wiley & Sons.

Jackson, D. (2013). The Contribution of Work-integrated Learning to Undergraduate

Employability Skill Outcomes. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education,

(2), 99-115.

Snyder, K. (2020). The 7 Soft Skills You Need to Be Successful. Retrieved from

https://www.omniagroup.com/the-7-soft-skills-you-need-to-be-success-ful/

Stewart, C., A. Wall & S. Marciniec. (2016). Mixed signals: Do college graduates have the

soft skills that employers want? Competition Forum, 14(2), 276-281.

Tang, K. N. (2018). The importance of soft skills acquisition by teachers in higher

education institutions. Kasetsart Journal of Social Sciences (February 2018), 1-6.

Thairat. (2017). The Modern University should be produced people to keep up the world.

Retrieved from https://www.thairath.co.th/content/1143425

Vasanthakumari, S. (2019). Soft Skills and its application in work place. World Journal of

Advanced Research and Reviews. 3(2) 66–72.

WikiJob Team. (2022). Soft Skills List. Retrieved from https://www.wikijob.co.uk/interviewadvice/competencies/soft-skills.

WVDE. (2019). Survey of Employer Skill Needs. Retrieved from https://wvde.us/simulatedw

Zagada, M. (2019). Top 7 Soft Skills Employees Need In2020 and Beyond Retrieved from

https://www.gofluent.com/blog/top-7-soft-skills-2020