1. นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย (JAAD) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมและการออกแบบของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและด้านนวัตกรรมการออกแบบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและผลงานการประดิษฐ์สร้างสรรค์สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยวารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย (JAAD) รับพิจารณาตีพิมพ์รายงานการวิจัย (original research paper) การวิจัยเชิงอธิบาย (expository research) บทความวิชาการ (Academic article) การวิจัยเชิงสำรวจ (survey article) บันทึกการวิจัย (research note) ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

1)ด้านศิลปกรรม

      - กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์, สาขาวิชาจิตรกรรม, สาขาวิชาประติมากรรม, สาขาวิชาภาพพิมพ์, สาขาวิชาศิลปะไทย, สาขาวิชาศิลปะสื่อผสม และสาขาวิชาทัศนศิลป์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านทัศนศิลป์และการจัดการงานทัศนศิลป์

      - กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง, สาขาวิชาการละคร, สาขาวิชานาฏศิลป์, สาขาวิชานาฏกรรมไทย และสาขาวิชาศิลปะการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะการแสดงและการจัดการงานศิลปะการแสดง

      - กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ ได้แก่ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์, สาขาวิชาคีตศิลป์, สาขาวิชาดนตรีไทย, สาขาวิชาดนตรี, และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านดุริยางคศิลป์และการจัดการงานดุริยางคศิลป์

2)ด้านการออกแบบ

      - กลุ่มสาขาวิชาออกแบบ ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาออกแบบกราฟิก, สาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดีย, สาขาวิชาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา, สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น, สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน, สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ, สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบและการจัดการงานออกแบบ

2. กระบวนการเผยแพร่บทความ (Peer Review Process)

      ทุกบทความในวารสารวารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย (JAAD) จะต้องผ่ากระบวนการการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind review)

3. ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

      ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

4. กำหนดการเผยแพร่(Publication Frequency)

      กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวน 2 ฉบับต่อปี  ในช่วงระยะเวลาดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

5. เจ้าของวารสาร (Publisher)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6. ประกาศค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ตั้งแต่ปีที่ 5 (2567) ฉบับที่ 1 เป็นต้นไปวารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชียจะคิดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เมื่อวารสารตอบรับการตีพิมพ์แล้ว ดังนี้
1. บทความภาษาไทย จำนวน 4,000 บาท/บทความ
2. บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 บาท/บทความ