วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย (JAAD) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมและการออกแบบของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและด้านนวัตกรรมศิลปกรรม การออกแบบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและผลงานการประดิษฐ์สร้างสรรค์สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

ISSN : 2730-213X (Print)

ISSN : 2730-3381 (Online) 

ประกาศค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2023-09-30

ประกาศค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ตั้งแต่ปีที่ 5 (2567) ฉบับที่ 1 เป็นต้นไปวารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชียจะคิดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ดังนี้
1. บทความภาษาไทย จำนวน 4,000 บาท/บทความ
2. บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 บาท/บทความ

Call for papers and research articles Art and Design, issue 9 January - June 2024

2020-05-03

ประกาศรับบทความวิชาการและบทความวิชาการศิลปกรรมและการออกแบบกรรมและการออกแบบ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  (เล่ม 9) ประจำมกราคม - มิถุนายน 2567 และ ฉบับที่ 2  (เล่ม 10) ประจำกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2566): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 09-10-2023

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2730-213X (Print) 

ISSN : 2730-3381 (Online)