เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

ชื่อเรื่องภาษาไทย  (TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา)

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวหนา)

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

ตำแหน่งผู้เขียนภาษาไทย (TH SarabunPSKขนาด 14 ตัวปกติ)

ตำแหน่งผู้เขียนภาษาอังกฤษ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวปกติ)

* Corresponding author. E-mail address:  (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวปกติ)

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 14 ตัวปกติ)

บทคัดย่อ  (TH SarabunPSKขนาด 17 ตัวหนา)

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

(ย่อหน้า เว้น 8 ตัวอักษร)........เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ).........................................................

บทคัดย่อต้องระบุถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์  วิธีการศึกษา  ผลการศึกษา และบทสรุป  ความยาวไม่เกิน 300 คำ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

(เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

คำสำคัญ:  3-5 คำ  (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

ABSTRACT (TH SarabunPSKขนาด 17 ตัวหนา)

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

1.บทนำ  (TH SarabunPSK ขนาด 17 ตัวหนา)

(ย่อหน้า เว้น 8 ตัวอักษร)........เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ).........................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

2.วัตถุประสงค์  (TH SarabunPSK ขนาด 17 ตัวหนา)

          2.1  หัวข้อย่อย  (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา)

(ย่อหน้า เว้น 8 ตัวอักษร)........เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ).........................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

3.วิธีการศึกษา (TH SarabunPSK ขนาด 17 ตัวหนา)

          3.1  หัวข้อย่อย  (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา)

(ย่อหน้า เว้น 8 ตัวอักษร)........เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ).........................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

(เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

4.สรุปผลการศึกษา (TH SarabunPSK ขนาด 17 ตัวหนา)

          4.1  หัวข้อย่อย  (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา)

(ย่อหน้า เว้น 8 ตัวอักษร)........เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ)..........................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

 1. อภิปรายผล (TH SarabunPSK ขนาด 17 ตัวหนา)

5.1  หัวข้อย่อย  (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา)

(ย่อหน้า เว้น 8 ตัวอักษร)........เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ)..........................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

 1. 6. การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) (TH SarabunPSK ขนาด 17 ตัวหนา)

6.1  หัวข้อย่อย  (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา)

(ย่อหน้า เว้น 8 ตัวอักษร)........เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ)..........................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

 1. เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSKขนาด 17 ตัวหนา)

บรรทัดแรกชิดขอบ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ)...........................................................................................

        เยื้อง 8 ตัวอักษร..................................................................................................................................................

 

รูปแบบตารางและรูปภาพ  (TH SarabunPSKขนาด 17 ตัวหนา)

รูปแบบตาราง

ตารางที่ 1 (คำบรรยาย รายละเอียด เนื้อความ (TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ที่มา : ………………………………………………………………………………(ถ้ามี)

(เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)

 

รูปภาพ

ภาพที่ 1 (ให้ใช้คำว่าภาพที่ , คำบรรยายใต้ภาพ(TH SarabunPSKขนาด 16 ตัวปกติ)  จัดกึ่งกลางคอลัมภ์

 (เว้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 15 ตัวปกติ)

ที่มา : ………………………………………………………………………………(ถ้ามี) 

รูปแบบการการอ้างอิง

 

1.การอ้างอิงจากหนังสือหรือตำรา

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

 1. 2. การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ในชื่อบรรณาธิการ,/ชื่อเรื่อง (หน้า เลขที่อ้าง)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

 1. 3. การอ้างอิงจากวารสาร

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(เลขประจำฉบับ),/เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.

 1. การอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา,/ชื่อมหาวิทยาลัย./ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.

 1. การอ้างอิงจากสื่อออนไลน์

5.1 บทความออนไลน์

ผู้แต่ง./(วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี,/จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)

5.2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ผู้แต่ง./(วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่)./ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง./ชื่อบทเรียนออนไลน์./สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี,/จาก/แหล่งที่

                      อยู่ของไฟล์ (URL)