บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจากภายนอก   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์  นาคบัว         ศิลปินแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  จับโจร                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยบุศย์           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์                 มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง         มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์  สาริบุตร              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิทธิ์  จันทะรี           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  เหล่าอรรคะ     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู              มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แข  มังกรวงษ์              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สาคร               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมพัทธ์  พัชรวิชญ์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  พิจักขณา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.กิ่งกาญจน์  พิจักขณา                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.กนิษฐา พวงศรี         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พลประถม

รองศาสตราจารย์นาวา  วงษ์พรม

รองศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา  เรืองวรรณศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล  สิงห์คำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  เสารยะวิเศษ

ดร.ศิลปชัย  เจริญ

ดร.สุภัทรา  วันเพ็ญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงขร  ภักดี

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

อาจารย์เรืองศักดิ์  ปัดถาวะโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชวิทย์ ทิพย์เสน

อาจารย์มาริญา  ทรงปัญญา

อาจารย์จุรีรัตน์  โยธะคง

อาจารย์อโณทัย  สิงห์คำ

อาจารย์นิติ  นิมะลา

อาจารย์เอกพัน  พิมพาที

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  บัวคำ

อาจารย์อัมรินทร์  บุพศิริ

อาจารย์พรรษา  แสนวัง

อาจารย์ขจรฤทธิ์  ศิริมาก