บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พลประถม

รองศาสตราจารย์นาวา  วงษ์พรม

รองศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา  เรืองวรรณศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล  สิงห์คำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย หมื่นภักดี

ดร.ศิลปชัย  เจริญ

ดร.ณัฏฐภรณ์  เสารยะวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงขร  ภักดี

อาจารย์มาริญา  ทรงปัญญา

อาจารย์จุรีรัตน์  โยธะคง

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

อาจารย์เรืองศักดิ์  ปัดถาวะโร

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  บัวคำ

อาจารย์อัมรินทร์  บุพศิริ

อาจารย์อโณทัย  สิงห์คำ

อาจารย์นิติ  นิมะลา

อาจารย์ขจรฤทธิ์  ศิริมาก

อาจารย์เอกพัน  พิมพาที

อาจารย์ราชวิทย์ ทิพย์เสน

อาจารย์พรรษา  แสนวัง

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์  นาคบัว        ศิลปินแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  จับโจร                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยบุศย์             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์                      มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อินทร์คง               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์  สาริบุตร                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ                          มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง         มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู                   มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิทธิ์  จันทะรี             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  เหล่าอรรคะ       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แข  มังกรวงษ์                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมพัทธ์  พัชรวิชญ์          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  พิจักขณา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.กิ่งกาญจน์  พิจักขณา                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.กนิษฐา พวงศรี                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่