ประกาศรับบทความวิชาการและบทความวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ ฉบับที่ 6 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2565)