ประกาศค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ตั้งแต่ปีที่ 5 (2567) ฉบับที่ 1 เป็นต้นไปวารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชียจะคิดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ดังนี้
1. บทความภาษาไทย จำนวน 4,000 บาท/บทความ
2. บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 บาท/บทความ