ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.1 ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รศ.ดร.ผจญ คำชูสังข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.5 ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
2.6 ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.7 ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.8 พระมหาสังเวช จันทะโสภี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.9 ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.10 ผศ.ดร.วิเชียร แสนมี.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.11 ดร.สุภาพ สัจจสมภาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2.12 ดร.กาวี ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.13 ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
2.14 ดร.รัตนะ วรบัณฑิต กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2.15 ดร.พระณรงค์ สระแก้ว ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย
2.16 Prof.Dr. B.T. Lawani Bharatividayapeeth University, India
2.17 Prof.Dr. Ashok Thorat, Director , Institute of Advanced Studies in English, India
2.18 Prof.Dr. Uttam B. Bhoite University of Pune, India
2.19 ดร.รณวี พาพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.20 Prof.Dr. Emeritus Dr. Merrill M. Oak College of Education, Washington State University, U.S.A.
2.21 Prof.Dr. Muriel K.  Oak  College of Education, Washingon State University, U.S.A.
2.22 ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส มหาวิทยาลัยพะเยา
2.23 ผศ.ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์ มหาวิทยลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
2.24 ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกลำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.25 ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.26 ผศ.เชิดชาย บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2.27 ผศ.ดร.สุรพล พรหมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

2.28 ดร.วินิจ พาเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.29 ดร.อดิศักดิ์ ย่อมเยา วิทยาลัยเชียงราย

2.30 ดร.สมยศ ปัญญามาก กองบังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

2.31ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.32 พระมหากิตติศักดิ์ จ่าพันธ์,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

2.33 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

2.34 Assoc.Prof. Kittiraj Daradao     Bharatividayapeeth University, India

2.35 พันตำรวจโท ชำนิ คนไว   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4

Saeng Isan Academic Journal