Contact

สำนักงานวารสารวิชาการแสงอีสาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ห้อง 413)
บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.085-408-2638 โทรศัพท์ 043-241495 แฟกซ์ 043- 242389
Email : piakealexander@yahoo.com

Principal Contact

ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
บรรณาธิการวารสาร
Phone 085-408-2638

Support Contact

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย
Phone 086-131-7448