การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

บทความวิชการ

เอกสารไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบ
1 คอลัมน์ขนาดตัวอักษร 16 TH SarabunPSk และ Times New Roman ขนาด12 สำหรับภาษาอังกฤษ (Attached word file) โดยประกอบไปด้วย รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดของบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่อง
1.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ( English Title) ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา(ในกรณีเป็นนักศึกษา) กลุ่มสาขาวิชา(การศึกษา,พุทธศาสนาและปรัชญา,สังคมศาสตร์และศาสนาศิลปวัฒนธรรม) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย
2.หลักการและเหตุผล(ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา)
3.วัตถุประสงค์
4.วิธีการดำเนินการวิจัย
5.ผลการดำเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ
6.การนำไปใช้ประโยชน์
7.เอกสารอ้างอิง(แบบ APA Style)

บทความวิจัย

เอกสารไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบ
1 คอลัมน์ขนาดตัวอักษร 16 TH SarabunPSk และ Times New Roman ขนาด12 สำหรับภาษาอังกฤษ (Attached word file) โดยประกอบไปด้วย รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดของบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่อง
1.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ( English Title) ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา(ในกรณีเป็นนักศึกษา) กลุ่มสาขาวิชา(การศึกษา,พุทธศาสนาและปรัชญา,สังคมศาสตร์และศาสนาศิลปวัฒนธรรม) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย
2.หลักการและเหตุผล(ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา)
3.วัตถุประสงค์
4.วิธีการดำเนินการวิจัย
5.ผลการดำเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ
6.การนำไปใช้ประโยชน์
7.เอกสารอ้างอิง(แบบ APA Style)

บทความพิเศษ

เอกสารไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบ
1 คอลัมน์ขนาดตัวอักษร 16 TH SarabunPSk และ Times New Roman ขนาด12 สำหรับภาษาอังกฤษ (Attached word file) โดยประกอบไปด้วย รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดของบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่อง
1.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ( English Title) ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา(ในกรณีเป็นนักศึกษา) กลุ่มสาขาวิชา(การศึกษา,พุทธศาสนาและปรัชญา,สังคมศาสตร์และศาสนาศิลปวัฒนธรรม) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย
2.หลักการและเหตุผล(ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา)
3.วัตถุประสงค์
4.วิธีการดำเนินการวิจัย
5.ผลการดำเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ
6.การนำไปใช้ประโยชน์
7.เอกสารอ้างอิง(แบบ APA Style)

8.เป็นบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเชิญเพื่อเขียนบทความเผยแพร่ในวารสาร

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.