กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
 ผศ. ดร.สิทธิพร เกษจ้อย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย
ฝ่ายคอมพิวเตอร์และการพิมพ์
   อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย
 สมาชิกสัมพันธ์
  จพุตล สุวรรณาราช

กองบรรณาธิการประจำวารสาร

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งในกอง

ต้นสังกัด

1.       รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2.       รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

3.       รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

4.       พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ผศ,ดร.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

5.       พระมหาสุรวุฒิ จันทธัมมโม,ดร.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

6.       รศ.ดร. บุญร่วม คำเมืองแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

7.       ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

8.       นายวรเทพ เวียงแก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

9.       ดร.วรธนัท พรมศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนา ปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

10.   ดร.ประชัน ชะชิกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนา ปรัชญาและศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

11.ดร.กฤตสุชิน พลเสน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนา ปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

12.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

13.ดร.อภิชิต เหมือยไธสง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

14.รศ.ดร.เสงี่ยม สิริสวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

15.นายถาวร วรบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

16.พระครูวินัยธรวรชัด ทะสา,ดร.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

17.ดร.ประเวศ วะทาแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนา ปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

18.นายพงษ์มนัส ดีอด

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

19.ดร.ณฐอร เจือจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

20. นายอนันต์ กรมน้อย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและหลักสูตรการสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

21.พระณัฐวุฒิ พันธลี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

22.ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

23.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

24.พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย,ผศ.,ดร.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. รศ.ดร.ผจญ คำชูสังข์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5.ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6.ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

7.ผศ.ดร.สุรพล พรหมกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

8.ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน พุทธศาสนา ปรัชญาและศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. พระมหาสังเวช จันทะโสภี(ศรีโคตร),ผศ.,ดร.

ผู้ทรงคุณด้านการศึกษาและมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

10.ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย                                                          

11.ผศ.ดร.วิเชียร แสนมี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาปรัชญาและศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.ดร.สุภาพ สัจจสมภาร

ผู้ทรงคุณด้านการศึกษาและมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

13.ดร.กาวี ศรีรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14.ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

15.ดร.รัตนะ วรบัณฑิต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16.พระณรงค์ สระแก้ว,ดร.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

17. Pro.Dr. B.T. Lawani

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Director of Yaswantrao Chavan Institute of Social Science Study and Research, Bharati Vidyapeeth University, Pune, India

18. ดร.พรหมินทร์ กองแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

19. ดร.รณวี พาพูล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการศึกษาและมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20. ผศ.สุเนตร ชัยป่ายาง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

21. นายไพรินทร์ ทองกลม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จิตวิทยาและภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

22. ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

23. ผศ.ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศาสนาและภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24.ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

25.ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26. ผศ.เชิดชาย บุตรดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

27. ดร.ศักดิ์ชัย โพธิสัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

28. ดร.วินิจ พาเจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29. ดร.สมยศ ปัญญามาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และกฎหมาย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

30. ดร.อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยเชียงราย

31. นางสาววนัชพร ดีคัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น

32.พระมหากฤติพิสิฐ จ่าพันธุ์,ดร.

(ชื่อเดิมพระมหากิตติศักดิ์ จ่าพันธุ์,ดร.)

ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

33. นายคุณภัทร ซ้ายมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

34. นายธนชิต สนทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม

โรงพยาบาลมุกดาหาร

35.พันตำรวจโท ชำนิ คนไว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และกฎหมาย

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น

36.นางสาวปภัสสราภรณ์ อันทะปัญญา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบึงกาฬ