เกี่ยวกับวารสาร

สำนักงานวารสารวิชาการแสงอีสาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ห้อง 413)
บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.085-4082638
โทรศัพท์ 043-241495
แฟกซ์ 043- 242389
email: piakealexander@yahoo.com

วารสารวิชาการแสงอีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแผ่ผลงานวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์(Article Review)ทางพระพุทธศาสนาปรัชญา ศิลปวัฒธรรม การศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานจะต้องผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร 3 ท่าน (Double-blind peer review)

  ดังนั้นการเผยแพร่ในวารสารจะมีค่าธรรมเนียมตามประกาศของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าตีพิมพ์บทความ พ.ศ. 2566 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/บทความ  ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียม วารสารจะเก็บค่าธรรมเนียมหลังจากการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งให้กับผู้เขียน/ผู้ประพันธ์ได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว