ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1.1 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1.2 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข
1.3 รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์
1.4 พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล, ผศ.ดร.
1.5 พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร.
1.6 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
1.7 รศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน
1.8 ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล
1.9 ดร.ประสงค์ พรมศรี
1.10 ดร.ประชัน ชะชิกุล
1.11 ดร.กฤติสุชิน พลเสน

1.12 ดร.ชนาธิป ศรีโท

1.13 ดร.กำธร เพียเอีย

1.14 ดร.ประเวศ วะทาแก้ว

1.15 พระครูวินัยธรวรชัด ทะสา,ดร.

1.16 รศ.ดร.เสงี่ยม ศิริวัฒน์

1.17 ดร.อภิชิต เหมือยไธสง

18.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล

 

Saeng Isan Academica Journal