การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

คำสำคัญ:

สมุนไพร, ความหลากหลายของพืชสมุนไพร, ชุมชุนบ้านเชียงเหียน

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ และการสังเกต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลหลัก คือ หมอสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน 5 คน เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

      จากการสำรวจความหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีพืชสมุนไพรทั้งหมด 162 ชนิด โดยจำแนกเป็น ไม้ยืนต้น 62 ชนิด ได้แก่ กระบก มะกอก พะยอม ตีนนก มะตูม มะค่าแต้ รักน้ำเกลี้ยง ผักหวานบ้าน ส้มเสี้ยว หว้าขี้นก นนทรี รัง เป็นต้น ไม้เลื้อย 27 ชนิด ได้แก่ บอระเพ็ด หางไหล เถาประสงค์ เงี่ยงดุกใหญ่ ผักสาบ หนามแดง หมามุ่ย พลูช้าง เป็นต้น ไม้พุ่ม 26 ชนิด ได้แก่ เกล็ดปลาช่อน เงี่ยงดุกน้อย ตำแยแมว นมน้อย สามสิบ พริกป่าใหญ่ รัก มะกา หมาว้อ อีลอก เป็นต้น ไม้เถาล้มลุก 14 ชนิด ได้แก่ กลอย เถาเอ็นอ่อน โมกเครือ ตำลึง นมควาย เถาย่านาง ส้มลม เป็นต้น ไม้ล้มลุก 14 ชนิด ได้แก่ ข่าป่า ข่าลิง พันงูขวา ว่านหาวนอน หญ้าสาบกา พลูช้าง เป็นต้น ไม้พุ่มกึ่งยืนต้น 10 ชนิด ได้แก่ โมก ยอป่า เพกา ตะครอง มะตาด เป็นต้น ไม้พุ่มหลายและหลายสกุล 3 ชนิด ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่โจด ไผ่เพ็ก ไม้พุ่มขนาดเล็ก 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าขัด ทองพันดุล หญ้า 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าหนวดแมว หญ้าคา ไม้พุ่มเลื้อย 1 ชนิด ได้แก่ น้ำใจใคร่ และกาฝาก 1 ชนิด ได้แก่ กาฝากมะม่วง

References

กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ. (2550). ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

โชติอนันต์ อินทุไสตระกูล. สรรพคุณสมุนไพรไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิปัญญา, 2552.

ทักษิณา ไกรราช. (2549). มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ถวิล ชนะบุญและวีระ ทองเนตร. (2552). ปลูกไม้ท้องถิ่น พื้นป่า สร้างคลังยาให้ชุมชน. กรุงเทพฯ :อุษาการพิมพ์.

ถวิล ชนะบุญ และคณะ. (2549). โครงการการศึกษาสถานการณ์ของสมุนไพร กรณีศึกษาบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พรพรรณ ไม้สุพร. (2551). กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับธุรกิจสปา. บทความกฎหมายสาธารณสุข. ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.

พรสวรรค์ ดิษยบุตร และคณะ. สมุนไพร : การใช้อย่างถูกวิธี. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543.

ศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ. (2551). ภูมิปัญญาวิถีชุมชนวิธีธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2549). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30