การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา คุณลักษณะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการมีความเป็นประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ

คำสำคัญ:

การทำงานร่วมกัน, การมีความเป็นประชาธิปไตย, นักเรียนชั้นปฐมวัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีความมุ่งหมาย  1. เพื่อเปรียบเทียบการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการมีความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันและการมีความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 36 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันและการมีประชาธิปไตยของนักเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 และ 3) แบบแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และการมีความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)และการทดสอบที (t-test)

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. คุณลักษณะการทำงานร่วมกันและการมีความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และการมีความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เครือมาศ แสนตรี.2557. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จารุณี ศรีเผือก. (2554). การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเดกปฐมวัย ที่มีระดับความ

ฉลาดทางอารมณตางกัน หลังการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพดวยการตอบ คําถามและดวยการแสดงบทบาทสมมติ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

ภัทราวดี มากมี. (2555). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย. ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.

วิชัย มั่นพลศรี (2558) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย
สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา โดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่าวัด

“คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

สุภาพร พิมพ์ชารี (2557).รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 2 . เอกสารอัดสำเนา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ใน

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561). กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ

ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559): ฉบับสรุป. กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

เอื้องพร คำอ้อ (2555 :16) .การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พลังงาน
ความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30