การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดและกระบวนการประชาคมโดยบูรณาการกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ผู้แต่ง

  • พระมหาวิรุธ วิโรจโน
  • ชนาธิป ศรีโท

คำสำคัญ:

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ, กระบวนการประชาคม, ชุมชนเข้มแข็ง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้แนวคิดและกระบวนการประชาคมโดยบูรณาการกับแนวคิดระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดประชาคมและแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือทั้งสองอย่างนี้จักเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนเจ้าของประเทศ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีความเกื้อกูลต่อกัน ประชาชนเป็นเสียงสะท้อนปัญหา ภาครัฐเป็นผู้นำปัญหาไปวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหา โดยที่ภาครัฐมีอำนาจ กฎหมาย งบประมาณ บุคลากรภาครัฐ เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหา ส่วนประชาชนผู้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบนั้นเป็นผู้ประเมินผลงานของภาครัฐว่าคุ้มค่ากับทรัพยากรของประเทศที่เสียไปกับการทำงานของภาครัฐหรือไม่ ผลงานการแก้ไขปัญหาประเทศของภาครัฐเท่านั้น จะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อสายตาประชาชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30