การปฏิวัติของศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาไทยในยุค 4.0

ผู้แต่ง

  • อัญชลี วิมลศิลป์

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีทางการเงิน, ดิสรับทีฟ เทคโนโลยี, อุตสาหกรรมทางการศึกษา

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการรวบรวมแนวคิดและบทความวิชาการต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกล่าวถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีผลต่อการศึกษา รวมถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยเทคโนโลยีการศึกษาได้มีส่วนที่สัมพันธ์กับนโยบายนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการศึกษาบทความนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในเชิงบวกสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นำไปทดลองใช้ และประเมินผล กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและปรับปรุงผลการเรียนรู้

References

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
ฉัตรชัย ธนาฤดี. (มีนาคม-เมษายน 2560). เทคโนโลยีพลิกธุรกิจ...ชี้ชะตาโลก ตอนที่ 1. วารสารวิชาการ For Quality Magazine 23(220), 28-30.

หัทยา ภูดี. (กันยายน 2560). Beyond disruption. นิตยสาร Startup Thailand 3. 4-7.

นิตยสารดิจิทัล เอจ. (2559). MOOCs นวัตกรรม การศึกษา แบบเปิดกว้าง ยุคดิจิทัล. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2560, จาก https://www.digitalagemag.com/moocs-นวัตกรรม-การศึกษา-แบบเปิดกว้าง-ยุคดิจิทัล/

บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์. (2559ก). Edtech นวัตกรรม การสอนยุคดิจิทัล. ค้นเมื่อ 13 กันยายน 2560, จาก https://www.digitalagemag.com/edtech-นวัตกรรม-การสอนยุคดิจิทัล

บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์. (2559ข). Smart Tech, Smart Country ประเทศไทย 4.0. ค้นเมื่อ 11 กันยายน 2560, จาก https://www.digitalagemag.com/smart-tech-smart-country-ประเทศไทย-4-0/

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2559). ผู้แทนกลุ่ม Edtech จุดประกายความคิดพลิกฟื้นธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา สร้างความประทับใจแก่ที่ประชุม. ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560, จาก https://www. prachachat.net/news_detail.php?newsid=1468552133

ประยุทธ์ จันทร์โอชา. (2560). คําปาฐกถาพิเศษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2560, จาก http://www.thaigov.go.th/ news/contents/details/3587

ผู้จัดการออนไลน์. (2559). Brexit: British Exit. ค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560, จาก http://www.manager. co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000039270

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย. (2559). Brexit คืออะไร ทำไมต้องออก?. ค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560, จากhttps://thaipublica.org/2016/05/pipat-46/

โพยม จันทรน้อย. (2560). บทความพิเศษ: การศึกษา 4.0. ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2561, จาก http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9600000025195

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. คณะวิทยาการจัดการ. (2561). ไทยแลนด์ 4.0. ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2561, จาก http://fms.bru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/Dr.preecha.pdf

เรวัต ตันตยานนท์. (2559). สตาร์ทอัพกับ Disruptive Innovation. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2560, จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637676
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2559). การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 256
0, จาก https://thaipublica.org/2016/03/varakorn-153/

ศุภวุฒิ สายเชื้อ. (2559). เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology). ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2560, จาก http://www.thaivi.org/เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน/

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. (2559). การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation). ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2560, จาก https://www.beartai.com/article/beartai-ict/111872

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย). (2559). เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology). ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2560, จาก http://www.thaivi.org/เทคโนโลยีที่สร้างความพ/

สยามโฟน ดอท คอม. (2559). Alphabet เปิดตัว Waymo บริษัทผู้พัฒนารถยนต์ขับขี่อัตโนมัติไร้คนขับ (Google's self-driving car). ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2560, จาก http://news.siamphone.com/ news-29218.html

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559). แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0. ค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560, จาก http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25590823143652_358135.pdf

MM Thailand. (2560). FINTECH เทคโนโลยีใหม่ทางด้านการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2560, จาก https://www.mmthailand.com/fintech-เทคโนโลยี-การเงิน/

NextEmpire Team. (2560). “EdTech” สอนพิเศษแบบเดิมได้หลักร้อย สอนแบบดิจิทัลได้หลักล้าน...แค่คลิ๊ก. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2560, จาก https://nextempire.co/stories/next-business/ edtech-ธุรกิจการศึกษาทำเงินมหาศาลที่คุณไม่รู้/451#j7n5nzic46
Bainbridge, David. (2016). Edtech is the next fintech. Retrieved August 30, 2017, from https://techcrunch.com/2016/08/13/edtech-is-the-next-fintech/

Bremner, Tom. (2017). The Edtech Revolution. Retrieved September 2, 2017, from http://blog.cushwake.com/emea/edtech-revolution-cre.html

Edtech Two. (2017). Is Edtech the next fintech?. Retrieved August 30, 2017, from http://www.edtechtwo.com/is-edtech-the-next-fintech/

Mayer, Matt. (2016). Fintech? Edtech? Adtech? Duriantech?-the 10 buzziest startup sectors. Retrieved August 30, 2017, from https://techsauce.co/en/startup-2/fintech-edtech-adtech-duriantech-the-10-buzziest-startup-sectors/

Pierce, Dennis. (2017). Top Edtech Trends to Watch This Year. Retrieved September 9, 2017, from https://www.powerschool.com/top-edtech-trends-watch-year/
Weiss, Dovi. (2017A). Why Edtech is the new FinTech-and how to capitalize on the trend. Retrieved August 30, 2017, from https://www.timetoknow.com/edtech-is-the-new-fintech/

Weiss, Dovi. (2017B). ED-Tech trends of 2017 in higher education (so far). Retrieved August 22, 2017, from https://www.timetoknow.com/ed-tech-trends-of-2017-in-higher-education-so-far/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30