การปฏิบัติจิตภาวนาโดยใช้สติเป็นฐานตามแนวเทศนาของพระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)

ผู้แต่ง

  • ชนาธิป ศรีโท

บทคัดย่อ

การปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น ตามที่ได้ทราบกันอยู่แล้ว ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อก็ปฏิบัติในไตรสิกขา อันได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขาคือสมาธิ และปัญญาสิกขา เพื่อผลคือวิมุติความหลุดพ้น ฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิต ซึ่งเรียกตามภาษาบาลีว่าจิตตภาวนา ก็หมายถึงการอบรมในจิตตสิกขา และปัญญาสิกขา หรือสมาธิคือปัญญานั้นเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมถะวิปัสสนา สติ คือ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ก็คือความรู้ตัว สติมันอยู่ตรงไหนล่ะและอะไรเป็นสติ และสติมันอยู่ที่ไหน ที่ตั้งของสติมันอยู่ตรงไหนและมันงอกออกจากไหน ก็สติมันก็งอกออกจากใจ และมันก็อยู่ที่หัวใจเป็นต้นของสติสัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจ มันก็อยู่ในใจ มันไม่ได้ไปอยู่นอกจากใจ สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี ปัญญาก็ดี แล้วเราจะเอาสติที่เราว่าพากันไปฝึกสตินั่นน่ะ แล้วจะเอาสติไปใช้เวลาไหน เอาสัมปชัญญะไปใช้เวลาไหน ถ้าเราไม่ใช่ในเวลาที่เรานั่งภาวนา สติมันก็งอกออกจากจิต จิตมันมีสติ สัมปชัญญะมันก็งอกออกจากจิต ก็จิตมันมีสติสัมปชัญญะ รวมความได้แล้วก็คือ ตัวของเรา มันมีอยู่ในตัวเราเอง มันไม่ใช่ของที่อยู่นอก ก็เอาสติของตัวเองอันที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจตัวเอง ก็เอามาระงับหัวใจตัวเอง สัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจตัวเอง ก็เอามันมารู้หัวใจตัวเอง ก็หมายความว่าของที่อยู่ในตัวเอง แล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเอง นั้นล่ะเรียกว่า “พระธรรม

References

พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). (2541). พุทธธรรมฉบับขยายความ พิมพ์ครั้งที่ 7. โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ 19 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 11 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติสูตร พระสูตรว่าด้วยสติ. (2560). สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม.2561, จาก https://is.gd/WQiiIA

พระธรรมวิสุทธิมงคล.(บัว ญานสัมปันโน). (2556) ธรรม: อานาปานสติ สติปัฏฐาน. วิธีพิสูจน์จิตและพระพุทธศาสนา. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2561, จาก https://is.gd/41uXIb

พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร. (2556) จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงในพระพุทธศาสนา. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2561, จาก https://is.gd/JFSfWm

โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ. (2552) การเจริญภาวนา.สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2561, จาก http://www.polyboon.com/worship/dhumma03.html

วิชาการดอมคอม (2550). จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา. เข้าถึงได้จาก: https://is.gd/k6X92e สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561.

วัดพิชโสภาราม. (2555) จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561, จากhttps://is.gd/HvhKUL

วัดป่ามหาชัย. สติสูตร. (2556). สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2561, จาก https://is.gd/jl6GRr

สถาบันพลังจิตตานุภาพ. (2560) วิธีนั่งสมาธิ โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2561, จาก: https://is.gd/lJVHZv

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2552) หลักฐานอ้างอิงในเรื่อง
วิปัสสนากัมมัฏฐาน จากพระไตรปิฎกและคีมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา. สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2561, จาก https://is.gd/hogRXU


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช. (2552). จิตตภาวนาการปฏิบัติในสติปัฏฐาน. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://is.gd/mh856b

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30