ประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์ และความสามารถด้านการพูดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ผู้แต่ง

  • ศักดิพงษ์ โสภาจร

คำสำคัญ:

กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ, การพูดภาษาอังกฤษ, ความคงทน, คำศัพท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเพลง  ในการเรียนรู้คำศัพท์และพัฒนาทักษะการพูด และความคงทนของความสามารถ กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน            ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบคำศัพท์เป้าหมาย 30 คำ และแบบทดสอบทักษะการพูด ซึ่งใช้ทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ เพื่อวัดความคงทน เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน ซึ่งใช้บันทึกพฤติกรรมการเรียนด้วยเพลงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และการทดสอบสมมุติฐานด้วย  Paired t–test พบว่า

  1. ความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลง หลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ มีความคงทนหลังเรียน   คิดเป็นร้อยละ  99.74  และ 97.60 ซึ่งไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนนั้นแสดงว่านักศึกษาสามารถคงทนความรู้หลังเรียนได้ทั้งหมด

              สรุปได้ว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมเพลงทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์  ความคงทนในการจดจำคำศัพท์และความสามารถด้านการพูดได้ดียิ่งขึ้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป

References

บุญชม ศรีสะอาด.(2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ประภัสสร พึ่งอินทร์. (2552). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชายเขาวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ปิญาณี บูรณะชาต และคณะ. (2552). การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อเรียนรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการจดจำความหมายของคำศัพท์. การศึกษาอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์.การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์.(2549). นวัตกรรมการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รองเนื่อง ศุขสมิติ. (2537). ผลของการใช้เพลงเสริมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เรนู โกษินานนท์. (2540). ดนตรีศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.(2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก.

วันวิสา กองเสน. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.

วิจิตร ศรีสอ้าน.(2518). หลักการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด.

สมนึก ภัททิยธนี. (2545). การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.

สุภาพร คำพิมาย.(2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ การบวก ลบ คูณ หารระคน และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ :วัฒนาพานิช,. Bernard. Harold W. (1970). Psychology of Learning and Teaching. New York : Mc Graw-Hill Inc.

Murphy, T. (1990). The song stuck in my head phenomenon: A melodic din in the LAD?. System, 18(1), 53-64.

Smith, E. (1988). ELT Newsletter. The role of English in Thailand: Transition and Traditions, 4(1), 21-26.

Wiriyachitra, A. (2001). English language teaching and learning in Thailand in this decade. Thai TESOL, 14(1), 4-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30