ประชาธิปไตย : จิตวิทยาการเมือง

ผู้แต่ง

  • รุ่งสุริยา หอมวัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คำสำคัญ:

ประชาธิปไตย, การเมือง, จิตวิทยา

บทคัดย่อ

ประชาธิปไตยหรือ democracy หมายถึงการปกครองโดยประชาชน โดยอำนาจสูดสุดในการปกครองมาจากประชาชน และรัฐบาลจะคงอยู่ในอำนาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็ต่อเมื่อประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่ารัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น หลักการประชาธิปไตยประกอบด้วย 1) เสรีภาพ 2) ความเสมอภาค 3) อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และ 4) หลักการเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อย

          จิตวิทยาการเมืองทำให้เราเข้าใจว่ากว่าที่พฤติกรรมทางการเมืองนั้นจะเกิดขึ้นมา มนุษย์อาจจะผ่านการรับรู้และเรียนรู้จากหลายๆ เงื่อนไข ทั้งระยะสั้นและระยะยาว คือทั้งในแง่ของบุคลิกภาพของพวกเขาเอง คุณค่า ค่านิยมของพวกเขาเอง ซึ่งอาจจะก่อตัวมาอย่างยาวนาน และเงื่อนไขเฉพาะหน้าที่ทำให้เขาเกิดการตัดสินใจเลือกไปในทางใดทางหนึ่งที่อาจไม่ได้ใช้การตัดสินใจในแง่ของเหตุผลความคุ้มทุนเสมอไป

References

กระทรวงยุติธรรม. (2557). คู่มือประชาชน. สืบค้น 24 กรกฎาคม 2561, จาก http://www.phayao.go.th/au/sadmin/citizenmanual.PDF
กันยา สุวรรณแสง. (2540). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา.
กรุงเทพธุรกิจ. (2561). เพื่อไทยปั่นป่วนที่สุด 40 อดีต ส.ส.อีสานทิ้ง 'ทักษิณ' จ่อซบ 'พลังประชารัฐ', การเมือง. 20 มิถุนายน2561 สืบค้น 27 กรกฎาคม 2561, จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/805282
บวรศักดิ์ อุวรรณโน. (2550) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทที่ 2 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับแนวคิดการขับออกจากตำแหน่ง (Impeachment) และการปลดออกจากตำแหน่ง (Recall). (2557) สืบค้น 23 กรกฎาคม 2561, จาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/0989/10CHAPTER_2.pdf
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2541). การมีส่วนร่วมในทางการเมือง. กรุงเทพฯ : สารศึกษา.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2557. บทที่ 8 การปกครองประชาธิปไตย. สืบค้น 22 กรกฎาคม 2561, จาก http://e-book.ram.edu/e-book/p/PS103/chapter8.pdf
รณชัย โตสมภาค. (2556). ประชาธิปไตย. สถาบันพระปกเกล้า. สืบค้น 29 กรกฎาคม 2561, จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ประชาธิปไตย
ยุวดี เทพยสุวรรณ. (2557). ดัชนีชี้วัดประชาธิปไตย. สืบค้น 23 กรกฎาคม 2561, จาก http://kpi.ac.th/kpith/pdf/%E0%25%A2/content.pdf
Myron Wiener. (1971). “Political Participation : Crisis of Political Process”, Binder and others, eds. Crisis on Sequences in Political Development. Princeton : Princeton University Press.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31