ผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน การบริหารงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และสำนักงาน ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา)

ผู้แต่ง

  • อุไรวรรณ เพียสุระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา)  2) เปรียบเทียบระดับผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักความเสมอภาค รองลงมา ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านนิติธรรม  ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักประสิทธิภาพ และด้านหลักการตอบสนองตามลำดับ 2) บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย อาชีพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ 3) แนวทางการพัฒนาการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน พบว่า 3.1) หลักประสิทธิผล หน่วยงานควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  3.2) หลักประสิทธิภาพ หน่วยงานควรใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 3.3) หลักการตอบสนอง หน่วยงานควรสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ประชาชน ตลอดจนการให้บริการได้อย่างทั่วถึง 3.4) หลักความรับผิดชอบ หน่วยงานควรรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อสาธารณะเพื่อสามารถตรวจสอบได้ 3.5) หลักความโปร่งใส บุคลากรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบ 3.6) หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน 3.7) หลักการกระจายอำนาจ หน่วยงานควรมอบหมายอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ 3.8) หลักนิติธรรม หน่วยงานควรบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม และ 3.9) หลักความเสมอภาค ประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

References

กรมเจ้าท่า. (2560). แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์
2560, จาก https://www.md.go.th/ethic/DATA/feb6/4-mdhonestplan2560.pdf.
ณพัฐอร ศรีชนะ. (2554). การบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ธีรเดช สนองทวีพร. (2561). การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. ในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ
ครั้งที่ 1 (หน้า 1 - 9). 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, กรุงเทพฯ.
ปนัดดา มีทรัพย์. (2557). แนวทางการพัฒนาไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รภัสสา หาญณรงค์. (2556). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันตก. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ราชัน ทองชมพู. (2555). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30