การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน

ผู้แต่ง

  • สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำสำคัญ:

การพัฒนาทักษะการวิจัย, การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน, รูปแบบการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน, ตัวชี้วัดการเรียนรู้

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการวิจัยโดยใช้การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และประมวลเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการวิจัยให้กับนักศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติฐาน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา โดยอาศัยบทความทางวิชาการหลักๆ จำนวน 9 บทความ ซึ่งผลของการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า ตัวแปรสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาทักษะการวิจัยโดยใช้การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ประการ คือ 1) ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน 2) องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน 3) รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน 4) ตัวชี้วัดของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน และ 5) วิธีการประเมินการเรียนรู้แบบฝึกการปฏิบัติเป็นฐาน

Author Biography

สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กลุ่มวิชาวัดผลและวิจัยทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์

References

Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Advancing Education in Practice-based learning & Improvement. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2018 จากเว็บไซด์ http://www.usahealthsystem.com/Practice-based d learning. Pdf.

Burgess, R.G.(2012). The reseach process in educational setting: Ten case studies. New York: The Falmer Press.
Burke, A. E., Benson, B., Englander, R., Caraccio, C. & Hicks, P. J. (2014). Domain of Competence: Practice-based learning and improvement. In ACADEMIC PEDIATICS Journal. 14(2S): S38-S54.
Hayden, S. R., Dufel, S., Shih, R. (2002). Definitions and competencies for practice-based learning and improvement. In ACAD EMERG MED Journal, 9(11): 1242-1247.
Lynch, D.C., Swing, S.R., Horowitz, S. D., Holt, K. & Messer, J. V. (2004). Assessing Practice-based learning and improvement. In Teaching and Learning in Medicine, 16(1): 85-92.
Moore, D. E., Pennington, F.C. (2003). Practice-based learning and improvement. In Journal of Continuing Education in the Health Professions. Volume 23: s73-s80.
Ogrinc, G., Headrick, L. A., Mutha, S., Coleman, M.T., O’Donnell,J & Miles, P. V. (2003). A framework for teaching medical students and residents about practice-based d learning and improvement, synthesized from a literature review. In Academic Medicine Journal. 78(7):748-756.
University of South Australia. (2018). Practice-based learning. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 จากเว็บไซด์ http://w3.unisa.edu.au/academicdevelopment/engagement/practice.asp.
University of Melbourne. (2010). Helpsheet : The research process. สืบค้นเมื่อ17 พฤษภาคม 2561 จาดเว็บไซด์ www.distance.vic.edu.au/wp/HELPSHEET-The-Research-Process.pdf

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31