แนวทางการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในการเข้าสู่การได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

ผู้แต่ง

  • nathatai - nirattisai คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การพัฒนาตนเอง,ใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในการเข้าสู่การได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในการเข้าสู่การรับใบประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบเพื่อเข้าสู่การรับใบประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods Research) ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 22-23 ปี ร้อยละ 98.65 เป็นโสด ร้อยละ 35.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะว่านักศึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ล่วงหน้าโดยการการอ่านหนังสือทบทวนความรู้ โดยเฉพาะภาคทฤษฎี มีการติวก่อนสอบทั้งโดยอาจารย์ติวให้ลูกศิษย์ รุ่นพี่ที่สอบผ่านติวให้รุ่นน้องหรือการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาบรรยายทบทวนความรู้ ทั้งนี้นักศึกษาที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องมีความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะการสอบต้องอาศัยปัจจัยหรือองค์ประกอบหลายอย่าง

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09