แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • sinutchaya - kampangkeaw คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

นักศึกษา, ทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 150 รูป/คน และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการวิจัยปรากฎว่าทักษะชีวิตที่นักศึกษามีมากที่สุดคือ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.03 และทักษะที่นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาก็คือ ทักษะการแก้ไขปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.67 ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าทักษะที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาประกอบด้วย 1) ทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และทักษะชีวิตที่ผู้ทรงคุณวุฒิคิดว่าควรมีการส่งเสริมและพัฒนาก็คือ 1) ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 2) ทักษะด้านการจัดการกับอารมณ์

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09