การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบโมเดลซิปปา ของนักศึกษา สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ผู้แต่ง

  • นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ วิทยาเขตอีสาน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปา ของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมาหมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน          ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย           วิทยาเขตอีสาน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา จำนวน ๓๐ รูป/คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แผนจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโมเดลซิปปา รายวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ๒) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ และ ๓) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัย           มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน            และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปา ของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมาหมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแบบโมเดลซิปปา นักศึกษาให้ความร่วมมือและรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้ดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น เรียนรู้จากกลุ่ม โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับดี และ พฤติกรรมของอาจารย์ อาจารย์เป็นผู้จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ชี้แนะให้คำปรึกษาเรียนรู้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี และความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หลังเรียนด้วยรูปแบบโมเดลซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30