การนำเสนอกระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้แต่ง

  • ratree rekdee มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษา 2) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการดำเนินงานวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 173 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสูตรการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .872 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน มีรายการปฏิบัติรวม 33 รายการ ได้แก่ การเตรียมการนิเทศ 9 รายการ การวางแผนการนิเทศ 7 รายการ การดำเนินการนิเทศ 11 รายการ   การประเมินผลการนิเทศและรายงาน 3 รายการ  และ การปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิเทศ 3 รายการ   2) กระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 ขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ ( = 3.50) ทุกรายการ

คำสำคัญ: การนิเทศการศึกษา, กระบวนการดำเนินการนิเทศการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30