ประชาชนชายขอบ

ผู้แต่ง

  • พระมหาจักรี ญาณสมฺปนฺโน
  • นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

คำสำคัญ:

ประชาชน, ชายขอบ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนิยามความหมายของประชาชนชายขอบในประเทศไทย  โดยยกตัวอย่างได้แก่ กลุ่มคนไร้รัฐหรือคนไร้สัญชาติตามกฎหมาย ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์  แรงงานต่างด้าว  บทความนี้พบว่าการให้คำนิยามหรือความหมายของ “คนชายขอบ” มีระดับในการอธิบายที่หลากหลายที่แตกต่างกันออกไป  และมีการเปลี่ยนแปลงบริบททางของสังคม  ในการให้คำนิยามครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความรุนแรง หรือเป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพความเป็นชายขอบชัดเจนมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามผู้เขียนพบว่า การให้นิยามความหมายมีนัยสำคัญต่อสภาวะทางจิตใจของบุคคลและอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการบริหารพัฒนาประเทศได้

References

กฤตยา อาชวนิจกุล. (2550). รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่ม แรงงานข้ามชาติ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
__________. (2554). การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย. ใน สุรีย์พร พันพึ่ง และมาลี สันภูวรรณ์
(บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2554(หน้า 103-126). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชมพู โกติรัมย์. (2554). หรือเป็นความทันสมัย แต่ไม่พัฒนา. จาก อาร์วายทีไนน์.
จากเว็บไซต์: http://www.ryt9.com/s/tpd/1096111 สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560.
นภาพร อติวานิชยพงศ์. (2552). เส้นทางสู้สู่ประกันสังคม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อนหญิง.
นางสาววิชุดา สร้อยสุด. 2560. คนชายขอบ. จากเว็บไซต์: http://sd- group1.blogspot.com/2013/01/53242551.html สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560.
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. (2560). ความเป็นไปได้ที่จะขจัดความไร้รัฐให้แก่มนุษย์ในสังคมไทย: การถอดประสบการณ์ของรัฐไทย. เอกสารเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วันที่ 17 ธันวาคม 2550.
พงษ์เทพ สันติกุล. (๒๕๕๔). แรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์. จาก อาร์วายทีไนน์.
จากเว็บไซต์: http://www.ryt9.com/s/tpd/1096111 สืบค้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2524). พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
ราชบัณฑิตยสภา, สำนักงาน. 2560. ประชาชน. จากเว็บไซต์: www.royin.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2560). คนชายขอบ. จากเว็บไซต์: https://th.wikipedia.org/wiki. สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560.
วีรพงษ์ รามางกูร, ดร. 2558. พลเมือง ราษฎร ปวงชน ประชาชน, คอลัมน์คนเดินตรอก. จากเว็บไซต์: https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430887063. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560.
สุริชัย หวันแก้ว. (2546). กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ.
__________. (2550). คนชายขอบ : จากความคิดสู่ความจริง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา. (2542). มานุษยวิทยากับโลกาภิวัตน์: รวมบทความ. นครราชสีมา: ห้องไทยศึกษานิทัศน์,สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อภิรักษ์ แก้วสวย. (2559). วิถีชีวิตต่างด้าวในแดนไทย : แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสน- ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
Andersson, Matte. (2003). Immigrant Youth and the Dynamics of Marginalisation. Young, 11 (1), 74-89. Retrieved 17 March 2017, from http://you.sagepub.com/content/11/1/74.
Sirnes, Thorvald. (1999). Alt som er fast, fordamper? Normalitet og identitet i endring = All That Is Solid Melts into Air? Changing Normality and Identity. in S. Meyer and T. Sirnes (eds). Normalitet og identitetsmakt i Norge = Normality and the Power of Identity in Norway. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31