จริยธรรมและจรรยาบรรณหน้าที่งานสายตรวจ

ผู้แต่ง

  • ชูวิทย์ บุญรักษา

คำสำคัญ:

จริยธรรม, ตำรวจสายตรวจ

บทคัดย่อ

“จริยธรรม”เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้านความดีงามมนุษย์ทั่วไปมักมีความเห็นว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความดีงามอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากมาก  เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่คอยผลักดันให้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยชอบที่จะประพฤติปฏิบัติตรงข้ามกับหลักจริยธรรมที่ควรยึดถือ (โดยเฉพาะถ้าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับก่อน และมากกว่าผู้อื่น)  แต่การจะเป็นตำรวจที่ประชาชนและตำรวจด้วยกันยอมรับนับถือ  ผู้ปฏิบัติงานตำรวจจำเป็นต้องเป็นผู้มีจริยธรรมในระดับหนึ่ง

References

บรรณานุกรม
คู่มือตำรวจ เล่ม 2 กองบัญชาการศึกษา.2558
ระเบียบ ก.ต.ร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.2553.
http//www.thakkham.metro.police.lhliyt.htm.(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2560.
http//www.plapak.nakhonphamon.police.go.thlong8/javiyantham.dog.(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 21มกราคม 2560.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31