บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • วิรุธ นิลเพชร

คำสำคัญ:

บทบาท, การบริหารกิจการคณะสงฆ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา และด้านการเผยแผ่ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. พระสังฆาธิการ ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษาและด้านการเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ปัญหาและอุปสรรคได้แก่ พระภิกษุสามเณรมีจำนวนลดลงการศึกษาคณะสงฆ์ยังขาดงบประมาณอุดหนุนอย่างทั่วถึง คนรุ่นใหม่เข้าวัดน้อยลง
  2. 2. แนวทางแก้ไข พระสังฆาธิการผู้มีอำนาจหน้าที่ในเขตปกครองของตนควรออก
    เยี่ยมเยียนหรือจัดประชุดสัญจรเพื่อรับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่และวางมาตรการแก้ไข้ปัญหาร่วมกัน ด้านการศาสนาศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณบำรุงการศึกษาให้แก่สำนักเรียนอย่างทั่วถึง และด้านเผยแผ่ควรมีแผนและมาตรการเชิงรุก ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ

References

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.(2540) คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์.(2551). กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 9.(2537). กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
ปรีชา ช่างขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ 2.(2538) กรุงเทพมหานคร
: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิมชัย อภิชาโต). (2538)“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).(2539) การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหมิกธรรมจำกัด.
พระมหาสมทรง สิรินฺธโร. นายแพทย์ประเวส วะสี. นายสมบูรณ์สุขสําราญ และ ส. ศิวรักษ์.(2525) บทบาท
ของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเกล็ดไทยจํากัด).
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์คงฺคปปัโญ).(2540) เอกสารประกอบคําบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ และ
การพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.(2539) พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31