ปัญหาอาชญากรรมในสังคม

ผู้แต่ง

  • ชำนิ คนไว

คำสำคัญ:

อาชญากร, อาชญากรรม, คดีอาญา 4 กลุ่ม

บทคัดย่อ

ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยในปัจจุบัน  จากข้อมูลคดีอาญา ทางข่าวสารหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์หรือ สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ   ทั่วราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ทั้งในด้านสถิติตัวเลข     การก่ออาชญากรรม และวิธีการประกอบอาชญากรรมของผู้กระทำความผิด ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น คดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนกระทำชำเรา คดียาเสพติด เป็นต้น   และที่มองไม่เห็น เช่น  คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์   การหลอกลวงขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น            จากการนำเสนอภาคข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดผ่านสื่อต่างๆ ทั้งจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต มีจำนวนผู้กระทำความผิด และผู้ที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรมเป็นจำนวนมาก   ทำให้รัฐบาล   จะต้องเพิ่มงบประมาณ  ด้านกำลังพล ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน การปราบปรามอาชญากรรม การควบคุม  การสร้างสวัสดิการ  บำบัดรักษา และการแก้ไขฟื้นฟู ดังนั้น ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย จะหมดสิ้นไปถ้าคนในสังคมร่วมมือสอดส่องดูแล ให้ความร่วมมือกันและกัน สนับสนุนรัฐบาลและรัฐบาลก็สนับสนุนประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอยู่ดีกินดี  ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สังคมก็จะสงบสุข  

References

กริช ปัจฉิมสวัสดิ์. (2479) .“วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอาชญากรรมโดยทั่วไป” วิทยานิพนธมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์กองบัญชาการศึกษา .(2543). คู่มือตำรวจหลักสูตรการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม กรุงเทพมหานครฯ โรงพิมพ์ตำรวจ
สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานตรวจแห่งชาติ (2557) การปรับปรุงแบบรายงานคดีและการแจ้ง หลักฐานความผิดคดี
เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ (2550, 2 กุมภาพันธ์) “การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามสภาพ ปัญหา :ความท้าทายใหม่ในการปฏิบัติงานระดับสถานี” ราชพฤกษ์ 5(2),31-35
โกสิต พุ่มเกตุแก้ว (2552) “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัด สุพรรณบุรี”บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จักรพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ (2552) “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของคณะกรรมการชุมชนใน เทศบาล ต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย” รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2526) “การระดมประชาชนเพื่อพัฒนาชนบท” วารสารเศรษฐศาสตร์ ปริทัศน์ ,6(1) ,53-68
ชำนาญ คนไว (2555) “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ในการป้องกันอาชญากรรม ของสถานีตำรวจเมืองขอนแก่น ” การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31