แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

ผู้แต่ง

  • ชุลีพร นาหัวนิล

คำสำคัญ:

รูปแบบ, การศึกษาปฐมวัย, สถานศึกษา, ความเป็นเลิศ

บทคัดย่อ

        กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 ซึงมีวิสัยทัศน์ที่ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในปี พ.ศ. 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 4 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร การจัดการศึกษา

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2546).คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547.
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รูปแบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย.
http://portal.edu.chula.ac.th/edu58/. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2560
สุริยา ฆ้องเสนาะ. ปฐมวัย : รากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
https://www.dropbox.com/s/2i1twj9b072mi20/N_factsheet%20%E0%
B8%9B%E0%B8%90%. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2560
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
http://resource.thaihealth.or.th/library/academic/14447. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2560
อัญชลี ไสยวรรณ. การศึกษาปฐมวัยในอนาคต.
http://www.e-child-edu.com/youthcenter/content/articles/future-
child-eduction.html. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2560

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31