การสอนภาษาอังกฤษสำหรับ Non Native Speakers

ผู้แต่ง

  • สมควร ข่าสะโปน

คำสำคัญ:

การสอน, ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา, การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

บทคัดย่อ

นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเมื่อต้องมาเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในฐานะภาษาต่างประเทศ มักจะประสบปัญหาต่างๆ นานา เพราะความไม่คุ้นเคยกับภาษาที่มีความแตกต่างจากภาษาแม่ของตัวเองไม่ว่าทางด้านศัพท์ โครงสร้าง เป็นต้น ผู้สอนคือคนที่ต้องแสวงหาวิธีการสอนภาษาที่มีอยู่มากมาย และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด เพื่อพัฒนาการเรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ เน้นการเรียนการสอนโดยวิธีธรรมชาติที่พวกเขารู้สึกว่าง่ายสำหรับตัวของพวกเขาเอง ทำให้พวกเขาต้องการที่จะเรียน ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการอ่าน และ ด้านการเขียน

References

ประยงค์ กลั่นฤทธิ์. (2556). การสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2540). วิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงระวี ดอนแก้วบัว. (2558). ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Richards, J.C., Rodgers, T.S. (1995). Approaches and Methods in Teaching:
A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
Stern,H.H. (1983). Practical English Usage. Oxford : Oxford University Press.
Morris, I. (1954). The Art of Teaching English as a living Language. London,
Macmillan.
Mackey, W.F. (1965). Language Teaching Analysis. London : Longman Group Ltd.
Swan, M. (1995). Practical English Usage. Oxford : Oxford University Press.
Widdowson, H.G. (1978). Teaching Language as Communication. Oxford : Oxford
University Press.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2016-12-31