การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • อรรณพ ตาคะนานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, สถาปัตยกรรมองค์กร, สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ, สถาปัตยกรรมสารสนเทศ, สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นสถานศึกษาจึงควรมีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การให้บริการด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึ้งได้นำแนวคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรมาเป็นแนวทางในการออกแบบ จัดทำสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ สารสนเทศ และเทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะมีความสอดคล้องกับนโยบาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 36 รูป/คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 14 รูป/คน ผู้บริหารระดับต้น จำนวน 21 รูป/คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1 คน ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารให้การยอมรับและพึงพอใจต่อสถาปัตยกรรมองค์กรนี้ และสนับสนุนให้มีการนำไปประยุกต์ใช้จริง

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา.(2553) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ราชกิจจานุเบกษา.(2558) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ราชกิจจานุเบกษา. (2558). เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2560) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จํากัด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2561) ผลการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ปี. 2561 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย http://www.mbu.ac.th/index.php/
aboutmbu/2012-11-14-02-25-50 สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2562
Session R. A comparison of the top four enterprise architecture methodologies. 2007.
The Open Group, TOGAF 9.1, 2562: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ retrieved June 12, 2019
The Open Group. Core Concept of TOGAF, 2562: http://www.togaf.org/togaf9/chap02.html retrieved Dec 21, 2018

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09