สัมมากัมมันตะ ธรรมสำคัญแห่งชีวิต

ผู้แต่ง

  • สิริพร ครองชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

สัมมากัมมันตะ, มรรค 8

บทคัดย่อ

ผู้ศึกษาต้องการทำความเข้าใจ 1.สัมมากัมมันตะ 2.ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน                      3.ความสำคัญของการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิต สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์เป็นความดีเป็นมโนธรรม เป็นความคิดดีที่กระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงามและสามารถจําแนกความถูกผิดได้ มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบชั่วดี มีอุปนิสัยความตั้งใจและเจตนาที่ดีงาม ส่วนจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติได้ถูกต้องที่เป็นผลมาจากความคิดที่สังคม หรือบุคคลเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติซึ่งกําหนดไว้ สําหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคีความ อบอุ่น มั่นคงปลอดภัยในการดําเนินชีวิต

คำสำคัญ : สัมมากัมมันตะ, มรรค 8

References

พระพรมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)(2556).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) พิมพ์ครั้งที่ 19.กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ชำระเพิ่มเติมช่วงที่ ๑/ยุติ), หน้า 435
พุทธทาสภิกขุ(2528), มหิดลธรรม,กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์พระนคร, หน้า 236
พระสมุห์พรเลิศ วิสุทฺธสีโล.(2556).การศึกษามรรคมีองค์ 8 เพื่อการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. บทความวิจัย, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา หน้า 172-173
พระอธิการเดชา สิริธมฺโม(2556). การศึกษาสัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนาเถรวาท. บทความวิชาการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา หน้า 44-45

เว็บไซต์ (website)

บ้านจอมยุธ.(2543). ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2561. https://www.baanjomyut.com

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09