การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้แต่ง

  • นางสาวนงลักษณ์ เล็ก ชั่งทรัพย์ โรงเรียนวัดเซิงหวาย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจำแนกตามเพศ ประเภทของสถานศึกษา และจำนวนบุคลากรของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่   ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจำนวน 110 คน  ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นด้านสภาพการดำเนินงานเท่ากับ 0.940 และด้านปัญหาการดำเนินงานเท่ากับ 0.988  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือการหาค่าt-test

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดคือตัวชี้วัดที่4ภาวการณ์เจริญเติบโต รองลงมาได้แก่ตัวชี้วัดที่9การสูบบุหรี่ในโรงเรียนและตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือตัวชี้วัดที่2ได้แก่มีการจัดตั้งชมรมสุขภาพที่มีนักเรียนแกนนำรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยโดยเรียงลำดับแบบค่าเฉลี่ยสูงสุดคือตัวชี้วัดที่3มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จชัดเจนในการลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนรองลงมาคือตัวชี้วัดที่1ได้แก่โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและตัวชี้วัดที่มีค่าต่ำสุดคือตัวชี้วัดที่11มีโครงการแก้ปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนได้เป็นผลสำเร็จ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจำแนกตามเพศของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสภาพการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานในภาพรวมไม่แตกต่าง ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจำแนกตามประเภทของสถานศึกษาในด้านการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสมีสภาพการดำเนินงานไม่แตกต่างกันในส่วนของปัญหาพบว่าผู้บริหารที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษากับผู้บริหารที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีปัญหาการดำเนินการต่ำกว่าสถานศึกษาที่มีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจำแนกตามจำนวนบุคลากรในสถานศึกษาพบว่าสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีจำนวนครูตั้งแต่1-10คนกับสถานศึกษาที่มีจำนวนครูตั้งแต่11คนขึ้นไปมีสภาพการดำเนินงานไม่แตกต่างกันในส่วนของปัญหาพบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05โดยรวมโรงเรียนที่มีสถานศึกษาที่มีจำนวนครูตั้งแต่11คนขึ้นไปมีปัญหาสูงกว่าสถานศึกษาที่มีจำนวนครูตั้งแต่1-10คน

คำสำคัญ: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพชร

           

 

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09