การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • เกศินี ประทุมสุวรรณ ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำสำคัญ:

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประเทศไทย 4.0, ประชารัฐ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มุ่งที่จะ 1) พัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  2) ศึกษาระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. และ 3) สังเคราะห์กระบวนการและกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ    โดยศึกษาจาก อปท. 4  แห่งในจังหวัดนครปฐม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง และเทศบาลตำบลคลองโยง ซึ่งเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การรับฟังอย่างรอบด้าน และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

     ผลการวิจัยพบว่า   1) ตัวชี้วัดระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่สะท้อนการบริหารจัดการตามพันธกิจ มีทั้งหมด 15 ตัว เป็นตัวชี้วัดแกน 12 ตัว และตัวชี้วัดเฉพาะ 3 ตัว ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 และประชารัฐ   2) ทุกองค์กรมีระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ “เข้าใจ” เป็น “องค์กรแห่งความสุข” คือ สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ “วิธีคิด”  ปัจจัยความสำเร็จ คือ ภาวะการเป็นผู้นำและการบริหารงานอย่างโปร่งใสของผู้บริหาร    วิสัยทัศน์ขององค์กร สัมพันธภาพที่ดีและความสุขของบุคลากร   3) กระบวนการและกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐเพื่อการยกระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดให้มี “เวทีความคิด” เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  และ“เวทีกายภาพ” เพื่อการทำงานร่วมกันในเชิงประเด็นโดยคณะทำงานที่มาจากหลายภาคส่วน 

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2553). ทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น.
ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2561, จาก http://www.dla.go.th/ upload/ebook/column/2011/12/1163_4495.pdf
ทีมเศรษฐกิจ. (2561, 24 ธันวาคม). เปิดความจริงความเหลื่อมล้ำของคนไทย. ไทยรัฐ. ค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2562,
จาก https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1452476
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. (2551). การสังเคราะห์วิธีคิดและแนวทาง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อนำไปสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ. รายงานการวิจัย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561,
จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2560-a0003.pdf
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. ค้นเมื่อ 3 มกราคม, 2561,
จาก http://www.nesdb.go.th/download/plan12/

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09