การให้บริการของรัฐตามมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • อรพรรณ - นางแล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

แรงงานต่างด้าว, การให้บริการของภาครัฐ, ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการให้บริการของรัฐตามมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการตามมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บข้อมูลจากการสืบค้นเอกสาร วิเคราะห์และรายงานของภาครัฐ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ทำงานประเภทคนรับใช้ในบ้าน จำนวน 4 คน นายจ้าง จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 คน

          ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันให้บริการในจุดเดียว มีทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการปกครอง (2) กรมการจัดหางาน (3) สำนักงานตรวจคนเข้าการเมือง (4) สำนักงานประกันสังคม และ (5) กระทรวงสาธารณสุข ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในการจัดทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งมีการดำเนินการ 6 ขั้นตอน ใช้เวลาเพียง 1 วันทำการ ส่วนผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการตามมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดขอนแก่น มีข้อคิดเห็นเชิงบวก 5 ประการ ได้แก่ (1) ระยะเวลาดำเนินการกระชับ และรวดเร็ว (2) การให้บริการในจุดเดียวเป็นการอำนวยความสะดวก (3) การได้รับความคุ้มครองและสิทธิตามสัญญาจ้าง (4) การได้รับสิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และประกันสุขภาพ และ (5) การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีข้อคิดเห็นเชิงลบ 3 ประการ ได้แก่ (1) การรอคิวนาน (2) ข้อจำกัดเรื่องอายุของใบอนุญาตทำงาน และ (3) ช่วงเวลาที่สั้นในการเปิดให้บริการ

References

-

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-10