การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์

ผู้แต่ง

  • นางสาวชุลีพร นาหัวนิล มมร.อส.

คำสำคัญ:

คำสำคัญ: กล้ามเนื้อมัดเล็ก, เด็กปฐมวัย, กิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอายุระหว่าง 3-4 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ใช้เวลาในการศึกษา คือ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ วันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 40 นาที เวลา 10.00-10.40 น. ในช่วงเวลากิจกรรมสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t (t-test Dependent Sample) และสรุปข้อสังเกตระหว่างปฏิบัติกิจกรรม โดยการบรรยาย

        ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์ทั้งภาพรวมและรายด้าน หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์

 

References

บรรณานุกรม
1.ภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กฤษณา รักนุช. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อ พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์.
ญาณิศา บุญพิมพ์. (2552). การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย. ปริญญานิพนธ์. กศม. (การศึกษา ปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญธรรม โสภา. (2556). การใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนา ความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตาเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1. การศึกษาค้นคว้า อิสระ. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
วนิดา พลยางนอก. (2555). การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความสามารถการใช้ กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างการจัดประสบการณ์ศิลปะ สร้างสรรค์กับการจัดประสบการณ์แบบปกติ. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วรรณี อยู่คง. (2547). ความสามารถของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมการปั้น. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ. กรุงเทพฯ.
สายพิณ มะโนรัตน์. (2559). การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดย ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560. หน้า 834-840.
สุปราณี งามหลอด. (2557). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นที่มีต่อทักษะการคิดเชิง เหตุผลของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อาทิตยา วงศ์มณี (2553). ผลของการจัดกิจกรรมการปั้นที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ปฐมวัย. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2555 - พฤษภาคม 2555. หน้า 94-100.
2.ภาษาอังกฤษ
Gesell, Arnoid. (1940). The First Five Years of Life: A Guide to the Study of the Preschool Child. New York: Harper.
Golomb, Claire. (1973). Children’s representation of the human figure: The effects of models, media, and instruction. Genetic Psychology Monographs. 87 : 197-251.
Mayesky. M. and others. (1998). Creative Activities for Young Children. New York: Delmar.Schirrmacher, R. (1988). Art and creative development for young Childern. New York: Delmar.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-10