การบริหารภาครัฐแนวใหม่กับการพัฒนามิติทางสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • พระครูปลัดเถรานุวัฒน์ ดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การบริหารภาครัฐแนวใหม่, การพัฒนามิติทางสังคมไทย

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงการบริหารภาครัฐแนวใหม่กับการพัฒนาในมิติทางสังคมเป็นหลักแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาในด้านมิติสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หลักการที่อาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมและยุทธวิธีในการพัฒนาในทางการบริหารภารรัฐแนวใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ ในการด้านการนำเสนอบทความประกอบด้วย มิติทางสังคม ทฤษฎีทางสังคม การบริหารภาครัฐโดยการเน้นกระบวนการวิธีการสู่การพัฒนาในระบบบริหารโดยมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานตามหลักการบริหารแนวใหม่ที่ส่งผลให้การดำเนินงานและการปฏิบัติการทั้งผู้นำและผู้ปฏิบัติสามารถช่วยกันวิเคราะห์นำผลการปฏิบัติการมาปรับปรุงจนสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-12