การเปรียบเทียบตัวชี้วัดการใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะ

ผู้แต่ง

  • ธนัญญา หลาวทอง วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

การเปรียบเทียบ, ตัวชี้วัด, เมืองอัจฉริยะ, การใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านพลวัตและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้ชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับรูปแบบความเป็นเมือง จึงต้องพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดให้กลายเป็นการใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะ (Smart Living) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การวิจัยเชิงเอกสารนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดการใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะของเมืองต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยองค์กรในระดับนานาชาติ และเมืองที่มีความเป็นเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ ISO37120 ISO37122  ITU-T Y.4901 ITU-T Y.4902  ITU-T Y.4903 U4SSC ลอนดอน นิวยอร์ก สิงคโปร์ และดูไบ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร

ผลการศึกษาพบว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องประกอบไปด้วยตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ  ด้านการพักอาศัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสันทนาการ

 

References

1. ภาษาไทย
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฝ่าย CMGF ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2561). การวิจัยการประเมินการเป็นเมืองสีเขียวของเทศบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2561. ค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2562. จาก http://www.cmgf thailand.psu.ac.th/images/doc/1ProposalGreen City61.pdf
จิราภรณ์ ชมยิ้ม ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล ณพัชร์วดีแสงบุญนำ หงส์ทอง เศรษฐชัย ชัยสนิท และวชิราพรรณ แก้วประพันธ์. (2558). วิวัฒนาการ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ. ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.east.spu .ac.th/journal/booksearch/upload/1441-005_evo lution.pdf
ฐัศแกว ศรีสด. (2551). วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ. ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก http://sci.bsru.ac.th/sciweb/e-magazine/8-2/chapter-7.pdf
ดรรชนี คงศิริวัฒนา. (2557). 10 เมืองสุดยอด SMART CITY ในโลก. ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561. จาก https://www.prachachat.net/news_detail .php?newsid=1399622461
ธิติมา บุญเจริญ. (2556). แนวโน้มใหม่ของเทคโนโลยีสุขภาพ. ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561. จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/ download/42076/34761/
นิตยา กาญจนะวรรณ. (2555). เครื่องมือเปลี่ยน ภาษาเปลี่ยน. ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.royin.go.th/royin2014/upload/246/FileUpload /2927_7274.pdf
วิทยา สุรพงษ ลือทองจักร. (2552). หลักมานุษยวิทยาและหลักสังคม. ค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.udru.ac.th/attachments/elearning /02/16.pdf
ศิริรัตน์ ศรีสว่าง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภัยจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์. ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561. จาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5302 037337_3439_1883.pdf
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ. (2555). วิวัฒนาการขององค์กรฟื้นฟูเมืองในประเทศไทย. ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561. จาก https://tci-thaijo.org/index.php/NAJUA/ article/download/16713/15109/
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). ISO. ค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2562. จาก https://www.tisi.go.th/web site/interstandard/iso
สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล). (2562). เกณฑ์และตัวอย่างการประเมินเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน. ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 จาก https://thailandsmartcity.com/face/images/card/1555573273.pdf? fbclid=IwAR16h9e6rrGk_KDAF_8iIWWx1iPE4AbhEkS9XvQQIEPyht5nl7PaGwVE6-g
สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554). การกำหนดตัวชี้วัดองค์ความรู้ที่ 4 ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ค้นเมื่อ 19 เมษายน 2562. จาก https://www.opsmoac.go.th/km-km_org _center-files-391691791813
2. ภาษาอังกฤษ
Aapo Huovila, Peter Bosch, Miimu Airaksinen. (2019). Comparative analysis of standardized indicators for Smart sustainable cities: What indicators and standards to use and when? Retrieved November 21,2018, from https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S02642751183091 20?fbclid=IwAR1-GoPrV1-AfLHZpG7V4Z WeUSjbeKf83wvgKCt0Rrfg7llf4jn6P8fAQEY
Caleb M. Ling, Liwa Pardthaisong, and Yanin Chivakidakarn Huyakorn. (2017). The Smart City - A City for All: Improving Migrant Workers’ Perception of Smart Governance through Inclusion. Retrieved September 16, 2018, from https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/ bitstream/123456789 /55305/1/5484253027.pdf
Clare Naden. (2018). STRONGER CITIES FOR THE FUTURE: A NEW SET OF INTERNATIONAL STANDARDS JUST OUT. Retrieved September 8, 2018, from https://www.iso.org /news/ref2305.html
Drew Hemment, Mel Woods, Vimla Appadoo, Lily Bui. (2017). Community Key Performance Indicators (Community KPIs) for the IoT and Smart Cities. Retrieved January 21, 2019, from http://futureevery thing.org/wp-content/uploads/ 2017/07/Community-KPIs-report.pdf
EU smart cities information system. (2017). SMART CITIES INFORMATION SYSTEM KEY PERFORMANCE INDICATOR GUIDE VERSION: 2.0. Retrieved September 21, 2018, from https://www.smartcities-infosystem.eu/sites/default/files/document/scis_kpi_ guide.pdf
ISO. (2014). ISO37120 Sustainable development of communities Indicators for city services and quality of life. Retrieved July 3, 2018, from https://data.melbourne .vic.gov.au/api/views/e6er-4cb3/files/knfQX AsM64HVBqEqe0Ha4bF3zddp8nRp09gjiswDjGk?download=true& filename=ISO_37120_2014(en)%20(3).pdf
ISO. (2017). ISO/CD 37122 Sustainable development in communities Indicators for Smart Cities. Retrieved July 7, 2018, from https://standardsmichigan.com/wp-content /uploads/2018/01/ISO-CD-37122N345-File-18-5.pdf
ITU-T. (2016). ITU-T Y.4901/L.1601 Key performance indicators related to the use of information and communication technology in smart sustainable cities. Retrieved August 14, 2018, from https://www. itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-L.1601-201606-I!!PDF-E&type=items
ITU-T. (2016). ITU-T Y.4902/L.1602 Key performance indicators related to the sustainability impacts of information and communication technology in smart sustainable cities. Retrieved August 17, 2018, from https://www.itu.int/rec/dologin_pub. asp?lang=e&id=T-REC-L.1602-201606-I!!PDF-E&type=items
ITU-T (2016). ITU-T Y.4903/L.1603 Key performance indicators for smart sustainable cities to assess the achievement of sustainable development goals. Retrieved August 22, 2018, from https://www. itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.4903-201610-I!!PDF-E&type=items
London Sustainable Development Commission. (2017). LONDON’S QUALITY OF LIFE INDICATORS REPORT 2017: Measuring London’s progress towards becoming a sustainable world city Part 2 Evidence Report. Retrieved September 11, 2018, from https://londondata store-upload.s3.amazonaws.com/QoL_2017_Report_online.pdf
Paolo Neirotti, Alberto De Marco, Anna Corinna Cagliano, Giulio Mangano, Francesco Scorrano. (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Retrieved September 21, 2018, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264 275113001935#!
PricewaterhouseCoopers. (2017). Report of Consultancy Study on Smart City Blueprint for Hong Kong. Retrieved September 21, 2018, from https://www.smartcity.gov.hk/ report/full/
Report, D. E. (2017). Dubai Economic Report 2017. Retrieved September 11, 2018, from http://www. dubaided.ae/StudiesAndResearch Document/DubaiEconomicReport_EN_2017.pdf
The City of New York. (2015). The City of New York Mayor Bill de Blasio One New York The Plan for a Strong and Just City Introduction and Evolution 8. Retrieved September 11, 2018, from https://onen yc.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2018/04/OneNYC-1.pdf
the International Electrotechnical Commission. (2016). Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities. Retrieved September 21, 2018, from https://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-smart cities-LR-en.pdf
ITU. (2014). Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities. Retrieved September 11, 2018, from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publica tions/U4SSC-CollectionMethodologyforKPIfoSSC-2017.pdf
VTT - Technical Research Centre of Finland. (2017). CITYkeys indicators for smart city projects and smart cities. Retrieved September 21, 2018, from http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CITYkeys theindicators.pdf

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-12