ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การจัดศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • ดร.อำนวย นวย มีราคา คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

คำสำคัญ:

ยุทธศาสตร์ / โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ / จังหวัดหนองบัวลำภู

บทคัดย่อ

บทความวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการวิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสม  (Mixed - Method Research) ได้แก่ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู 3) เพื่อประเมินยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง ได้แก่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 9 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และ แบบสังเกต การวิจัยในชั้นนี้มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารคู่มือตำราวิชาการที่เกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 2) สร้างแบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 3) นำเสนอแบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต

            ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน สรุปได้ว่า โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ มีความสำคัญ คือ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ มีจุดเน้น คือเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่  ดู ฟัง เป็น โดยนำหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การนำหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดกัลยาณมิตรที่ดีตามหลักไตรสิกขา
  2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ พบว่า การสร้างยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนให้แนวคิดที่ดีในการสร้างและสนับสนุนข้อยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู อาจจะเป็นเพราะว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำได้
  3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก และความเป็นไปได้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

References

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ , 2548 หน้า 9 -11.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, กรุงเทพฯ
: อุษาการพิมพ์ , 2548.
ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม : จากทฤษฎีสู่ปฎิบัติ. กรุงเทพฯ
: เมธีทิปส์ 2546. หน้า 5
ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม. การศึกษาสภาพการทำเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1, สารนิพนธ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 (บทคัดย่อ).
ธรรมนิตย์ บ้านพวน , การศึกษาคุณธรรมของนักเรียนเกะสีชังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ,วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต :มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 (บทคัดย่อ).
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต). โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษา อย่างบูรณาการ. : กรุงเทพฯ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). รู้หลักก่อนแล้วศึกษาแล้วสอนให้ได้ผล.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ออนป้า, 2548.
อุทัย ดุลยเกษม. “คุณภาพประชากรกับการศึกษา” ใน รายงานการสัมมนาเรื่อง
คุณภาพประชากรไทยในทศวรรษหน้า. หน้า 3-136. นครปฐม :
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-12