การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโนนชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ณฐอร เจือจันทร์ วิทยาเขตอีสาน

คำสำคัญ:

สัปปุริสธรรม 7, เยาวชน, ชุมชนโนนชัย, การเสริมสร้างความเข้มแข็ง, การประยุกต์ใช้

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโนนชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเยาวชน 3) เพื่อจัดทำคู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เยาวชนในชุมชนโนนชัย จำนวน 113 คน โดยประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าไค - สแคว์

ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชน ในการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโนนชัย มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกปัจจัย มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโนนชัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีระดับการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโนนชัย และปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชน มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญ .05

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-12