ผลการเล่านิทานชาดกในการปลูกฝังฆราวาสธรรม 4 ให้กับเด็ก ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คำสำคัญ:

นิทานชาดก, ฆราวาสธรรม 4, ชุมชน, ปฐมวัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังฆราวาสธรรม 4 ให้กับเด็กปฐมวัยในชุมชนด้วยการเล่านิทานชาดก  เปรียบเทียบฆราวาสธรรม 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการเล่านิทานชาดก และเพื่อสร้างคู่มือในการส่งเสริมฆราวาสธรรม 4 สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานชาดก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชาย – หญิง ที่มีอายุ 3-5 ขวบที่กำลังศึกษาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน  327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)  นิทานชาดก จำนวน 4 เรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ฆราวาสธรรม 4  2) แผนการ  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) แบบประเมินผลฆราวาสธรรม 4 สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลการวิจัย พบว่า  ผลการปลูกฝังฆราวาสธรรม 4 ให้กับเด็กปฐมวัยในชุมชนโดยการเล่านิทานชาดก 5 วิธี โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรูปแบบ  ผลการเปรียบเทียบหลักฆราวาสธรรม 4 ทุกด้าน พบว่า การปลูกฝังฆราวาสธรรม 4 ในเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก  ค่าเฉลี่ยหลักฆราวาสธรรม 4 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมประกอบการเล่านิทานชาดกพบว่าหลักฆราวาสธรรม 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ การเล่านิทานชาดก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ < 0.001 ซึ่งผลที่เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ จัดทำคู่มือการเล่านิทานชาดกโดยในคู่มือจะประกอบไปด้วย การนำแผนการการจัดประสบการณ์ไปใช้ เทคนิคการเล่านิทานชาดกทั้ง 4 แบบได้แก่ การเล่าแบบเปิด CD การเล่าประกอบหนังสือ การเล่าประกอบหุ่นมือ การเล่านิทานแบบเล่าไปวาดไป และการเล่านิทานแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม รวมถึงการวัดและประเมินผล เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561. กรุงเทพฯ :
คุรุสภาลาดพร้าว.
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2547).การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย.กรุงเทพฯ:
เอดิสันเพรสโปรดักส์.
เกริก ยุ้นพันธ์. (2547). การเล่านิทาน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยสาส์น.
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิมปภา ร่วมสุขและคณะ. (2558). การสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมีน้าใจในเด็กปฐมวัย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิเชียร เกษประทุม. (2550). นิทานพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา.
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.). (2558). สสย. เด็กไทยรู้ไม่เท่าทันสื่อออนไลน์. (online).
เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th. (25/08/2559).
Worldfable. (2011).จุดกำเนิดและวิวัฒนาการของนิทาน. (online). เข้าถึงได้จาก.
https://worldfable.wordpress.com/category. (25/08/2559).
C. and Barbour, N. (1994). Early Childhood Education : An Introduction. Netherland :
Sweets and Zealander B.V.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-12